ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1197 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци такса и реклама“ при Община Бургас се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

Юрисконсулт М.: Моля да бъде даден ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Главно управление „Строителство и възстановяване“ ЕАД против АУЗД № АУ 008231/03.11.2014г., издаден от гл.експерт в отдел „Контрол и принудително събиране в  дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама при община Бургас, потвърден с Решение №70-00-7315/8/01.12.2014г. на директора на дирекция „МПДТР“ към община Бургас.

Делото е висящо за втори път пред Административен съд- Бургас, след като с решение № 6970/10.06.2016г., постановено по адм.д. 8652/2015г. по описа на ВАС, е частично отменено постановеното по спора решение № 1104/23.06.2015г. и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

Съдът докладва постъпило по делото писмо от Община Бургас дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама“ с вх. №66099/29.06.2016г. с приложени доказателства по опис. Със същото е заявено и становище по същество.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат доказателствата и разясненията, които приложихме с придружително писмо от 22.06.2016г. Други доказателства няма да сочим. Моля да се премине по същество.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към писмо вх. №66099/29.06.2016г. .

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт М.: Уважаема госпожо съдия, както вече многократно заявихме в предходното разглеждане на делото, жалбата има бланкетен характер, а органът по приходите е издал законосъобразен и мотивиран акт. С цел да не бъдат преповтаряни мотивите за неоснователността на жалбата, заявявам, че искам да се ползвам от мотивите по същество, които сме изложили в писмо-молба от 22.06.2016г. Моля да потвърдите акта и да отсъдите в полза на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: