ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

 

На петнадесети октомври                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1197 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.З.М., редовно призован, не се явява. За него адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ Т.: Жалбоподателят между предходното и настоящото заседание почина. Представям препис-извлечение от акт за смърт, удостоверение за наследници и протокол от 01.08.2013година за обявяване на саморъчно завещание на нотариус с рег. №290 по регистъра на  Нотариалната камера с район на действие Районен съд-Бургас, както и пълномощно от З.Х. за упълномощаването ми като адвокат за представителство по настоящото адм.д. №1197/2013 година по описа на Административен съд-Бургас.

С оглед на това, че К.З.М. е починал,  моля да бъде заличен като жалбоподател в настоящото производство и като такъв да бъде вписан наследника му З.Х..

 

За ОТВЕТНИКА Главен архитект на Община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.И.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

Не се явява се вещото лице В.А.-Д., редовно уведомена.

 

АДВОКАТ М.: Не спорим по факта за настъпилата смърт на жалбоподателя. Налице е назначаване на наследник по завещание или завет, не е ясно. Ако е завет е частно правоприемство , а ако е завещание е универсално правоприемство. Ако приемем, че е завещание, както е написано, то това означава правоприемство в процеса и в този смисъл следва да бъде конституиран  общия наследник като жалбоподател.

 

Съдът с оглед така представените доказателства счита, че К.З.М. починал на 29.07.2013 година следва да бъде заличен като жалбоподател в настоящото производство и като такъв да бъде конституирана З.Х., с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА като жалбоподател в настоящото производство К.З.М., като на негово място КОНСТИТУИРА  З.Х..

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото. Моята доверителка е запозната с делото, аз съм надлежно упълномощена и желаем делото да се гледа днес.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения.

 

СЪДЪТ с оглед направените изявление, намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО  заключение от вещото лице А.-Д..

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 8779/14.10.2013година от вещото лице В.А.-Д., с искане за удължаване на срока за изготвяне на заключението по допуснатата експертиза.

 

АДВОКАТ Т.: От името на новоконституираната страна, заявявам, че поддържам изцяло жалбата и моля да бъдат извършени съдопроизводствените действия по делото. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си. Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам всички направени възражения против основателността на жалбата, включително и против нейната допустимост, които сме изложили досега в хода на делото.

Моля да укажете на вещото лице, че следва да изготви експертизата в много кратък  срок, защото 4 месеца чакаме.

Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да соча други доказателства в днешното съдебно заседание.

 

Съдът счита, че следва да се ПРЕДОСТАВИ възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като  му УКАЗВА, че същото следва да бъде депозирано най- късно в едноседмичен срок преди следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2013 г.  от  10.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице В.А.-Д..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: