ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1197 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.З.М., редовно призован, не се явява. За него адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Главен архитект на Община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.И.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.З.М. против Виза за проектиране на жилищна сграда издадена от главен архитект на Община Созопол за имот УПИ VІ-881/имот с идентификатор/ 67800.50.923/ в кв. 65 по плана на град Созопол.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№4642/13.05.2013 година от заинтересованата страна З.М., в която изразява становище за недопустимост на производството.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам представената по делото жалба. Към нея съм приложила два броя решения по административни дела, които се отнасят за 2 броя разрешения за строеж за същия имот и касаят предмета на настоящото дело, с оглед на което моля адм.д.№906/2009година и адм.д.№ 2457/2011 година и двете по описа на Административен съд Бургас да бъдат приложени към настоящото административно дело. Считам, че там са решени основни въпроси, относно недопустимостта  на  издадените разрешения за строеж и има  влезли в сила решения.

 Имам искане и за допускане на съдебно-техническа експертиза, с въпроси, които посочвам в писмена молба, която представям в днешното съдебно заседание, с препис за другите страни.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам възраженията по допустимостта на жалбата в молбата за конституирането ни като заинтересована страна, като считам, че настоящия жалбоподател К.З.М. поради това, че не притежава нито право на строеж, нито право на собственост, дори в идеални части от терена, не е заинтересовано лице по смисъла на чл.140 във чл.131 от ЗУТ.

На второ място поддържам и възражението ни свързано със съдебната практика, че визата за проектиране подлежи на обжалване само в случаите, когато се предвижда ново застрояване различно от предвижданията на ПУП-ПРЗ, а това е една хипотеза различна от настоящата.

По повод искането за прилагане на приключили дела, да действително е имало такива и там спора е по законосъобразността на издаденото разрешение за строеж по чл.214 от ЗУТ. Касае се за различни хипотези от настоящото дело. Тук предмет на обжалване е виза за инвестиционно проектиране, а там предходни издадени разрешения за строеж. Преюдициалността се схваща в по тесен смисъл и не считам, че тези дела съдържат изводи и констатации засягащи изводите на главния архитект относно отказа за издаване на виза.

По повод искането за експертиза, не възразявам на въпрос по т.1, тъй като касае предмета на делото. Да, действително, ако приемете че жалбата е допустима, следва да се види дали действащия ПУП съвпада с визата за проектиране. Не възразявам и по допускането на т.2, но  оспорвам т.3 и т.4, например дали има предвиден калкан за застрояване, и нанесена ли е по този начин съществуващата сграда в застроителния план, като става въпрос предвиждане на бъдещо застрояване. Следващият въпрос, дали бъдещият строеж, ще засегне фасадата на съществуващата сграда, в този смисъл се касае евентуално издадено разрешение за строеж, а ние имаме виза, евентуално право за проектиране, което би било от значение когато се представи инвестиционен проект и не е ясно за кой бъдещ строеж ще е проекта, който ще разработим. Вещото лице би следвало да отговори дали визата за проектиране като реквизити отговаря на ПУП- ПРЗ за имота, дали е подписана и издадена от компетентния орган. Когато представим инвестиционен проект, пак ще оспорят разрешението за строеж.

 

АДВОКАТ Т.: По възражението относно липсата на правен интерес на жалбоподателя, искам да отбележа, че има приложен нотариален акт по делото, от който е видно че жалбоподателят е собственик на  етаж в построената в имота  жилищна сграда. В този нотариален акт е посочено, че същия притежава и право на строеж, което отговаря на обема на собствеността.  Считам, че въобще не е спорно, че е жалбоподателя е заинтересована страна по смисъла на чл.140 препращаш към чл. 131 от ЗУТ.

Визата на следващо място не е за допълващо застрояване, а за основно.

Поддържаме и искането си за прилагане на двете административни дела, въпреки че спорът е вече два пъти решаван и предстои трети път по настоящото дело.

 

АДВОКАТ М.: Посочените две дела касаят предходни приключили правоотношения.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам искането ни за допускане, и  на въпроси по т.3 и т.4 към експертизата, в смисъл че са съществени и свързани с предмета на делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

По направените възражения за недопустимост на производството, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт, доколкото второто направено възражение за това може да бъде установено едва след изслушване заключението на вещото лице.

По направените доказателствени искания за прилагане на адм.д.№ 906/2009 година и адм.д.№ 2457/2011 година по описа на Административен съд Бургас, съдът счита, че посочените производства са неотносими към предмета на настоящото дело, доколкото същите касаят предходни  издадени разрешения за строеж, а в случая предмет на делото е виза за проектиране, с която се слага началото на ново производство по евентуално  издаване на ново разрешение за строеж, което от своя страна също подлежи на самостоятелен съдебен контрол.

По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът счита същото за основателно, като вещото лице следва да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси като в т.4 отговорът следва да бъде даден съобразно възможностите, които дава визата за проектиране, а именно: При така дадената виза за проектиране би ли могло бъдещия строеж да засегне фасадата на бъдещата сграда и ще се промени ли тя при реализиране на строежа?

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането за прилагане по настоящото дело на адм.д. №906/2009 година и адм.д.№2457/2011 година по описа на Административен съд-Бургас.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпрос с направеното уточнение в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът поради липса на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.10.2013 г.  от  10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: