ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 19.01.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на деветнадесети януари                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1197 описа за 2008 година

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Д.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адв. П.

         ОТВЕТНИКЪТ - Областен управител Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С.

Не се явява представител на Бургаска окръжна прокуратура.

 

         По хода на делото:

         АДВ. П: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ С: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът констатира, че по делото не е представен документ от жалбоподателя за определения депозит за допуснатата по негово искане тройна съдебно-графологична експертиза, в указания от съда срок.

 

         АДВ. П.: Доверителят ми не е в състояние да внесе депозита определен от съда. Поддържам искането. Доверителят ми няма възможност да плати. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Аз нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата за представени доказателства за невъзможността да бъде внесен от страна на жалбоподателя определения депозит за назначената допълнителна експертиза намира, че следва да отмени определението си за допускане и назначаване на тройна съдебно-графологична експертиза от предходно съдебно заседание, както и да приключи събирането на доказателствата.

         Воден от горното и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство постъпилото по делото писмо от временно назначения на длъжност  директор на ОД на МВР от 20.11.2008 г.

         ОТМЕНЯ определението си от 20.10.2008 г. за назначаване на  тройна съдебно-графологична експертиза поделото и определяне на депозит за изготвянето й по искане на жалбоподателя.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. П: Поддържам жалбата и считам, че заповедта е нищожна, като в това отношение се позовавам на разпоредбата на чл. 194 от ГПК, където е казано, че съдът извършва проверката чрез сравняване с други безспорни документи, чрез разпит на свидетели или чрез вещи лица, Моля да използвате първата от тези три посочени от закона процесуални възможности. В случай, че приемете, че заповедта не е нищожна и разгледате спора по същество считам, че заповедта е незаконосъобразна. Ще представя писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Твърдяното обстоятелство, че заповедта не е подписана от областен управител беше установено от изслушаната съдебно-графологична експертиза. Моля да отхвърлите жалбата и на останалите основания в нея. В заповедта на областен управител са изложени подробни мотиви относно това, кое е наложило започване на административното производство, които моля да вземете под внимание.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: