ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 04.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти юни                                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1196 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Венис Марина” ЕООД – редовно призован се представлява от адв. М. – с пълномощно.

 

Ответникът  кмет на Община Приморско се представлява от адв. Н. Д.-представя пълномощно.

 

Явява се вещо лице С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Венис Марина” ЕООД срещу заповед на кмета на Община Приморско, с която е разпоредено премахването на строеж определен като незаконен – дървена конструкция и ВиК съоръжение с дължина около 30 метра находящ се ПИ с идентификатор 58356.67.39 по КК на гр.Приморско, резерват „Ропотамо”.

 

Адв. М.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Да се приемат доказателствата приложени към жалбата. Да се изслуша вещото лице.

 

Адв. Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Да се приеме заповедта, ведно с цялата преписка и представените с жалбата доказателства.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата представени към жалбата на дружеството както и доказателствата, съставляващи административната преписка.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

  С. Д.А Б. - 62 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

 

ВЪПРОС: Така изградената дървена конструкция, която представлява ЗОХ, дали се  различава от съществуващата?

 

ОТГОВОР: Не бих могла да кажа, защото не съм виждала старата.

 

ВЪПРОС: Може ли да се твърди, че покривната конструкция е изцяло завършена и предполага ли съществуващият двускатен покрив да бъде по един или друг начин обширен по посока на откритите части?

 

ОТГОВОР: Покритата част има правоъгълна форма. Покривът е изграден от покривни ферми и няма как тези ферми да могат да се монтират и на откритата площ, тъй като откритата площ е с неправилна форма и там трябва да има ново конструктивно решение.

 

ВЪПРОС: Направили сте заключение, че застроената площ е 182 кв.м. След като няма ограждащи стени,  как се определя застроената площ?

 

ОТГОВОР: Към момента на огледа имаше две открити и една покрита площ. Колоните са еднакви, както при откритата, така и при закритата площ, с височина около 2,90 метра, трайно закрепени към земята, те ограждате една площ, която няма покрив към момента, не зная какво е намерението на фирмата, но колоните са с височина над 1,20 метра и са трайно закрепени към земята, затова съм включила тази площ към определената площ

 

ВЪПРОС: Може ли в момента да се уточни точно застроената площ?

 

ОТГОВОР: Съгласно § 5, т. 15 от ЗУТ е казано, че външни стълбища, тераси,  не се включени в застроената площ, когато са с височина до 1,20 метра и не трябва да са трайно закрепени за земята. В случая, са по-високи и са трайно закрепени към земята.

 

ВЪПРОС: В експертизата определяте, че всички конструктивни елементи са подменени, и не знаете как е изглеждала конструкцията пред това и какви са били подменените конструктивни елементи в старата сграда?

 

ОТГОВОР: Не мога до отговоря. Визуално съм преценила, че става въпрос за ново дърво.

 

ВЪПРОС: Ако са били подменени, дали е било с материал от същия вид сечение, размери, като се има предвид становището на конструктора?

 

ОТГОВОР: Не бих могла да отговоря.

 

ВЪПРОС: Ако са били заменени със същите елементи, геометри и вид, това променя ли носимоспособността на сградата и конструктивната й особеност?

 

ОТГОВОР: Би трябвало да се увеличи носимоспособността на сградата като става въпрос за нов елемент, който не се е уморил. Геометрията е същата, размерите са същите, и не би трябвало да има промяна в конструктивните изчисления.

 

ВЪПРОС: Възможно ли е технологично, чрез временно укрепване с крепежни елементи, поетапно един по един, да се заменят старите конструктивни елементи с нови на принципа на реставрацията?

 

ОТГОВОР: Трябва да бъде премахнат покрива и тогава не е проблем след сваляне на обшивката, да се сменят колоните една по една.

 

ВЪПРОС: Ако поповите и билата се укрепят със скоби и временни разпънки, могат ли да се подменят отделни елементи - елемент по елемент?

 

ОТГОВОР: Сложно е като технология. Би могло да стане, ако има увреден един елемент, но тук е увредена цялата конструкция, видно от конструктивното становище на конструктора, който предвижда да се смени цялата конструкция, запазваща геометрията и размерите на самите елементи.

 

ВЪПРОС: Споменахте, че конструктивните елементи са нови - как определихте това?

 

ОТГОВОР: Визуално. Дървото старее и придобива по-тъмен цвят.

 

ВЪПРОС: В така извършения ремонт има ли промяна в предназначението на сградата?

 

ОТГОВОР: Сградата не е завършена, а е само една конструкция.

 

Адв. М.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Д. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

 

ВЪПРОС:  С оглед твърдението, че не е засегната конструкцията, от конструктивна гледна точка кои елементи изграждат конструкцията на една такава сграда?

 

ОТГОВОР: Елементите са колоните, покривните ферми, подложните столици, билни и средни столици и това са носещите елементи.

 

ВЪПРОС: Засегнати ли са с извършените СМР тези части?

 

ОТГОВОР: Визуално прецених, че всички тези елементи са подменени, но като геометрия, както казах, дали е запазен размера, не мога да твърдя, защото не познавам старата конструкция.

 

Адв. Д.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

 

ВЪПРОС: При визуално наблюдение елементите, с които са свързани отделните дървени части, нови ли бяха – металните елементи?

 

ОТГОВОР: Не може да се прецени. Те са метални скоби и не бих могла да кажа колко стари са, защото са вътре в самата конструкция, вижда се само главата на болта.

 

ВЪПРОС: Колоните, които ограждат откритото пространство, свързани ли са конструктивно с колоните, върху които е изпълнен покрива?

 

ОТГОВОР: Колоните понасят товара от покрива и не са свързани с останалите колони. Покривът стъпва върху подложните столици. Цялата конструкция е свързана, но специално откритата част, не е свързана с носещата конструкция - покрив, колони, с откритата част.

 

ВЪПРОС: Установихте ли в този имот с идентификатор 58356.67.39 да има изпълнена друга ВиК мрежа, освен описаната в заповедта?

 

ОТГОВОР: Не, аз съм гледала само тази, за която има зададен въпрос по делото.

 

         Адв. М.: Да се приеме заключението.

 

         Адв. Д.: Да се приеме заключението.

 

         СЪДЪТ счита, че заключението е обосновано, относимо е към спора, вещото лице го е представило в законоустановения срок. Отговорите в съдебно заседание съответстват на изводите, формулирани в писмен вид. Заключението е конкретно и пълно, поради което следва да бъде прието.

         Ето защо, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./РКО 750 лв. на 04.06.2013г./

 

         Адв. М.: Нямам други доказателствени искания.

         Адв. Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

         Предвид изложеното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. М.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да уважите жалбата.  В хода на съдебното дирене се опитах да докажа, че извършените СМР са били  направени в съществуващия обем и площ на сградата. Сами по себе си представляват един текущ ремонт. Административният орган не е изследвал и не е доказал същността на извършените строителни работи, няма доказателства и за вида на сградата преди ремонта, което е недостатък на акта. Вещото лице също не даде информация за това. Като не е съобразило правилно фактите и обстоятелствата административният орган е постановил неправилна и незаконосъобразна заповед, която моля да отмените и да ни присъдите направените по делото разноски.

         Ще представя писмени бележки.

 

         Адв. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да оставите без уважение жалбата. От събраните по делото доказателства се установява, че на мястото на старата дървена конструкция е изградена нова такава. Неоснователно е твърдението, че с извършените СМР е извършен текущ ремонт, тъй като съгласно § 5, т. 43 от ПЗР на ЗУТ, текущият ремонт е подобряване и поддържане в изправност на сградите, но не трябва да се засяга конструкциите на сградите и да не се извършва дейности по премахване и изместване на зидове и конструкция. От заключението на вещото лице се установява, че има подмяна на носещи елементи, а именно колони,  подложни столици, ферми, греди. В случая, дори подмяната на един от тези елементи представлява засягане на конструкцията на сградата и макар да увеличава нейната носимоспособност изисква строителни книжа и издаване на разрешение за строеж . Безспорно жалбоподателят не е разполагал с такива книжа и сме изправени пред хипотезата на незаконен строеж и правилно кметът е издал заповед за премахване.  Считам, че е неоснователно и твърдението по отношение на подмяната на канализационната тръба, че не е следвало да бъдат одобрявани книжа за това съоръжение. Съгласен съм, че проект не е бил необходим, но за подмяната е следвало да има издадено разрешение за строеж, с което жалбоподателят не разполага.

 

         Съдът предоставя на страните 10-дневен срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: