ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести юни                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1195 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Окръжна прокуратура – Бургас, се представлява от прокурор Колев.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството по делото е срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-8/03.02.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район.

Образувано е след постановяване на Решение № 6043/10.05.2018г. по административно дело № 2005/2018г. на ВАС, ІІ о., с което е отменено Решение № 2037/29.11.2017г. по административно дело № 682/2017г. на Административен съд - Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав с дадени задължителни указания. С определение № 1080/16.05.2018г., постановено в закрито заседание по настоящото дело, връчено на страните, съдът в изпълнение указанията на ВАС задължи страните да направят конкретни изявления и да представят посочени доказателства. В дадения 14-дневен срок указанията не са изпълнени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Поддържаме жалбата. В изпълнение на определение на съда, представям и моля да бъдат приети доказателства по опис.

На второ място: имаме искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, с формулирани в писмен вид въпроси.

На трето място: тъй като в обжалвания административен акт не се навеждат доводи за това дали е налице влязъл в сила ПУП или не и с оглед на отделяне на спорното от безспорното, моля да чуя изявлението на административния орган твърди ли, че за обектите липсва влязъл в сила ПУП и ако не, дали оспорва факта, че е налице и че е влязъл в сила ПУП. Считам, че ако е налице признание от двете страни, съдът да го приеме за безспорно. Ние твърдим, че има налице влязъл в сила ПУП за територията, където се намира процесният обект, за който е издадено разрешението за строеж.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

По направените доказателствени искания в днешно съдебно заседание: не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства от процесуалния представител на кмета на Община Несебър. Считам същите за относими и моля да се приемат.

По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, също не възразявам. Считам, че така поставените задачи към вещото лице са от значение за изясняване предмета на делото, а относно направеното изявление от процесуалния представител на Община Несебър, заявявам, че в процесната заповед липсва изрично нарушение, а именно и твърдение за липса на влязъл в сила ПУП или несъответствие на ПУП, но считам, че това е ирелевантно в настоящия случай, тъй като с Решение № 6043/10.05.2018 г. изрично ВАС е изискал изясняване на въпроса дали е влязъл в сила ПУП на първо място и на второ място с оглед на трайната съдебна практика, че именно нарушение на действащ ПУП или липса на такъв, е сред основанията за нищожност на разрешение за строеж. В процесната заповед действително няма наведени такива аргументи.


          Съдът във връзка със становището на ответната страна намира, че фактически ответникът оспорва наличието на влязъл в сила ПУП.

 

ПРОКУРОРЪТ: Процесуално е допустима жалбата. Считам, че следва да се приемат представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства. Относими са въпросите към експертизата, поради което същата следва да бъде допусната.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства при предходното му разглеждане, както и тези представени в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Р., в нарочната молба по опис.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по въпросите на Община Несебър, представени в нарочно искане в днешно съдебно заседание, която да бъде извършена от вещото лице арх. В. Д. след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок считано от днес.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да ангажира доказателства в 14-дневен срок от днес за наличието на влязъл в сила ПУП за мястото, където се намира процесния строеж.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2018 от 10.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:54 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: