ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юли                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1195 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:15 часа се явиха: 

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Славянка” АД, редовно уведомен се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Созопол се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Т.Ч..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 8-Z-1936/09.12.2014г., издадена от кмета на Община Созопол, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж „пристройка към сграда с предназначение обществена пералня“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67800.501.149 по КККР на гр.Созопол.

В закрито заседание на 14.06.2016г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е извършена и представена по делото в срок.

Вчера постъпи писмо от ответника - Кмет на община Созопол към което е приложен документ за внесения депозит за експертизата.

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата и всички представени към нея доказателства.

Да се изслуша експертизата.

АДВ. Й.: Оспорваме жалбата. Да се приеме административната преписка.

Да се изслуша експертизата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

Т.Д.Ч. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. И.: Установих, че вещото лице не е отговорило на поставения въпрос. Самото заключение е едно към едно със заключението, което е представено по предходното разглеждане на делото и с оглед на това, моля вещото лице в съдебно заседание да отговори на поставения въпрос дали процесната пристройка е била изградена по действащите градоустройствени планове и по правилата и нормативите при извършване на строежа, който се установи от свидетелските показания, че е извършен през 1973-1975 г. Може ли да отговорите сега или Ви е необходим някакъв срок?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По отношение на въпросите по предното и сегашното заключение нищо не се е променило. Във връзка с §16 от ЗУТ, сградата е търпима, тъй като констатирах годината на строежа, липсата на проект, установих, че устройствената зона е производствена, сградата е със същото производствено предназначение. По принцип строежът е търпим. Допустим е строежа. Няма приет ПУП в тази година. По стария регулационен план от 1965 г., който е посочен като картен материал на стр. 3 от заключението - горната част, процесната постройка е оградена в червено от мен и попада в УПИ І в същия квартал, който терен тогава е принадлежал на Държавен риболов, а терена на „Славянка” АД е от сградата на юг. Сградата е била допустима към момента на изграждането.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Й.: Понеже сравнявахте с предходни планове, в плана от 1965 г. съществува ли постройката?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Постройката не съществува в плана от 1965 г., а съществува в плана от 1989 г.

ВЪПРОС НА АДВ. Й.: Сега попада в имот общинска собственост. Допустима ли е по сега действащия план постройката?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е допустима.

ВЪПРОС НА АДВ. Й.: Пишете, че липсват одобрени инвестиционни проекти. Някакви книжа намерихте ли?

 ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм намерила строителни книжа за самата пристройка. Намерила съм строителни книжа по-късно, които са създадени за преустройство на автоклавно, което включва и тази пристройка в обществена пералня и тази пристройка в момента е част от технологичния процес на пералнята, тъй като в нея се намират единствените санитарни възли на пералнята и към настоящия момент пералнята е действаща и работи. Към 2006 г. общината одобрява тази реконструкция включваща и тази постройка.

АДВ. Й.: Кога е отредена улицата, в която се намира част от постройката?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: През 2004 г. общинският съвет решава за ПУП за провлака, но е обнародван чак през 2007 г.

АДВ. Й.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платим в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 12.07.2016 г. – 300 лв.)

 

АДВ. И.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Й.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. И.: От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установи, че процесната постройка представлява търпим строеж по смисъла на §16, ал. 1 от ЗУТ и същата не подлежи на премахване като незаконен строеж и забрана за ползване. В тежест на Община Созопол бе да установи, че процесната сграда представлява незаконна постройка по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗУТ, на които основания се разпорежда и атакуваното с тази заповед, както и да докаже, че е правилно и законосъобразно премахването на сградата. Това не бе сторено, поради което моля да постановите решение, с което да уважите подадената от нас жалба и отмените атакуваната заповед.

Моля да ни бъдат присъдени разноски съгласно представения договор за правна помощ.

АДВ. Й.: Аз ще моля да отхвърлите жалбата като неоснователна поради обстоятелството, че от приетите по делото експертизи безспорно не се установиха строителни книжа и законност на строежа на постройката, включително и от изявлението на вещото лице в днешно съдебно заседание.

На второ място не се установиха и с оглед събраните доказателства процесуални нарушения във връзка с издаването на оспорения административен акт с оглед тежестта на доказване.

На трето място, моля да се има предвид, че видно от заключението на вещото лице ведно с допълнението направено в днешно съдебно заседание, постройката попада в имот за обществено застрояване – улици. Не се запазва като такава с оглед измененията след 2007 г. В този смисъл възможността за нейното запазване и допустимост практически е невъзможно, поради което считаме жалбата за неоснователна и Ви моля за решение в този смисъл, като ни присъдите и направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: