ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На пети юни                                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1195 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ВЕНИС МАРИНА” ЕООД, представлявано от З. А. К., редовно уведомен, не се явява лично. Представлява се от адв. М. и адв. С.., надлежно упълномощени, с представени по делото пълномощни.

         За ОТВЕТНИКА – Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, се явява адв. Д., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

         В съдебна зала се явява вещото лице Т.Ч..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото счита, че ход на същото следва да бъде даден в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпила жалба на „ВЕНИС МАРИНА” ЕООД против Заповед № 261/05.04.2013 г. на Кмета на Община Приморско, с която е наредено спирането на всички видове строителни работи на обект, описан като „Разширение на съществуващ санитарен възел с изпълнена нова дървена покривна конструкция и бетонов капак над изгребната яма към него”, находяща се в имот с идентификатор 58356.67.39 по КК на Община Приморско.

         Съдът УКАЗВА на административния орган, че е негова тежестта да установи наличието на всички обстоятелства, явяващи се предпоставка за постановяване на оспорения в настоящото производство административен акт.

Отделно от горното, съдът УКАЗВА на всяка от страните, че е нейно задължението да ангажира доказателства при излагане на позитивни твърдения в подкрепа на тезата си.

 

         АДВ. М.: Поддържам жалбата. Да се приеме представената административна преписка. Да се изслуша вещото лице.

         АДВ. С..: Поддържам жалбата. Да се приеме представената административна преписка. Да се изслуша назначената и изготвена съдебно-техническа експертиза.

         АДВ. Д.: Оспорвам жалбата. Да бъде приета административната преписка и да бъде изслушано заключението на вещото лице.

 

         Съдът като взе предвид становищата на страните намира, че административната преписка като относима към предмета на спора следва да бъде приета, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представената от административния орган административна преписка.

 

         СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         Т.Д.Ч. – 66 години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, специалист по „ПГС”, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

         Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на заключението.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: При огледа на място установихте ли дали има някакво премахване или преместване на съществуващото?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма преместване. Констатирала съм на място, че няма премахване, нито преместване на зидове.

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: А има ли някаква промяна на конструкцията, която да води до друга товароносимост?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По тухлената зидария нищо не е пипано. Тя е конструкция от самоносещ тип и по нея не е пипано. Нито е усилвана, нито нещо е правено.

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Вследствие на ремонта дали е настъпила промяна в предназначението на сградата?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тя е била тоалетна и си е останала тоалетна.

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: В практиката има ли възможност да се използват по-малки сечения на елементите? Доколкото си спомням бяха 6.5?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При огледа на място установих, че сеченията на носещите елементи са минимални. Няма как да бъдат по-малки от това. Колонките са маломерни, дори ми се струва, че дървените колони на покрива са с по-малки размери, но считам, че са достатъчни за да изпълняват функциите. По-малки няма как да станат.

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Има ли замяна на един вид конструктивен елемент с друг вид като материал?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм видяла предната конструкция, за да кажа дали е изпълнена както и преди това е била изпълнена. Тези тоалетни са типови, изпълнявани без покриви навремето. От материалите по делото и конструктивното становище констатирах, че  е имало покрив, но какъв е бил, не мога да кажа. Няма и не може да съществува друго проектно решение.

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Има ли извършени ремонтни дейности по обекта?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има боядисване, което е текущ ремонт. Освен него друг вид ремонтни дейности по обекта няма, нито основен, нито текущ.

            ВЪПРОС НА АДВ. М.: Може ли да кажете колко е нов материала? Как определяте това?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От материала се вижда, че е нов материал. Не е взет отнякъде да се ползва. Преценя се експертно.

         АДВ. М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

         АДВ. С..: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: В крайна сметка от конструктивна гледна точка кои са конструктивните елементи, които се включват в конструкцията на един обект?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случая на покрива са колоните – 4 броя, 4 броя разпънки, греди и това са носещи конструктивни елементи на носещата конструкция. Те са подменени

         АДВ. Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Казахте, че нейните стени и зидове са самоносещи? Покривът на тази сграда конструктивен елемент ли е и може ли да носи някакви натоварвания?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Самата покривна конструкция е конструктивен елемент. Поема дъжд, сняг, натоварвания на вятър. Това е нов конструктивен елемент, който е вкаран към тази тоалетна. Ако се махне покрива, тоалетната също може да съществува.

         Стените носят покрива в задната част и отстрани. Отпред няма какво да носи покрива и затова се е наложило поставянето на 4 броя дървени колони.

         Не се променя товароносимостта на сградата. Тя е конструктивно устойчива сграда.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице. На същото да бъде изплатено възнаграждение в размер на 400 лв., от които 200 лв. платими от внесения депозит и 200 лв. вносими в седмичен срок от днес от страна на жалбоподателя.

 

         СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна поради, което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. М.: Моля да уважите жалбата. В хода на съдебното дирене се опитахме да докажем, че извършените СМР-та са осъществени в съществуващия обем и площ на сградата. Неточното указване на сградата в окомерната скица на актосъставителя, сама по себе си е един недостатък. Също така самият ремонт представлява текущ ремонт. Административният орган не е изследвал и доказал същността в акта на извършените строителни работи. Няма доказателства за вида на сградата преди ремонта. Като не е съобразил правилно фактите и обстоятелствата, административният орган е постановил неправилна и незаконосъобразна заповед, която моля да отмените и да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

         АДВ. С..: Присъединявам се към казаното от колегата. Моля да уважите жалбата. Считаме, че се касае за един текущ ремонт с оглед осигуряване комфорта на посетителите.

         АДВ. Д.: Моля да оставите без уважение жалбата. Считам, че по делото се събраха безспорни доказателства, че са извършени СМР за изграждане на нова покривна конструкция на съществуващата тоалетна без строителни книжа за строеж и проекти, което съгласно заключението на вещото лице представлява ремонт основен, а за такъв се изисква разрешение за строеж. Доколкото определянето на вида ремонт е правен въпрос. Искам да допълня следното, че считам за неоснователно възражението, че извършените СМР представляват текущ ремонт, тъй като се доказа, че има изграждане на нова конструкция. Съгласно §5, т. 43 от ПЗР на ЗУТ текущия ремонт представлява поддържане на състоянието, но при него не следва да се засяга конструкцията на сградата. В случая е видно, че такова засягане макар и конструкцията на покрива има, което съответно налага и одобряването на проекти и разрешение за строеж. Ето защо следва да оставите без уважение жалбата.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 7–дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: