ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 06.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На шести юни                                              две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1194 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Б., редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща процесуален  представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Е.Б., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

Не се явява вещото лице Т.Д.Ч..

 

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото с входящ № 6091/01.06.2018 година е постъпила молба от ю.к.Д.Й., процесуален представител на ответната страна, с която заявява, че не може да присъства в насроченото съдебно заседание, поради ползване на платен годишен отпуск. Към молбата е приложено пълномощно за процесуално представителство и копие от Заповед № К11-00-1176/29.05.2018 година. Желае ход на делото да не бъде даван.

          Съдът като съобрази обстоятелството, че не се излагат пречки за невъзможност в о.с.з. да се яви и самият ответен орган, намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 6001/09.05.2018г., по адм.дело №№1161/2018 г. по описа на Върховен административен съд, е отменено решение № 2035/29.11.2017г., постановено по административно дело № 2590/2017г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

Производството е образувано по жалба на С.С.Б. и С.Е.Б. против заповед № 319/08.08.2017г. на кмета на Община Малко Търново, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат  строеж, представляващ „Пристройка“, намираща се в УПИ ХІ-1108, кв.78 по регулационния план на гр.Малко Търново с идентификатор 46663.508 по КК на Малко Търново собственост на жалбоподателите.

В изпълнение на  цитираното по-горе решение на ВАС, съдът е назначил съдебно-техническа експертиза за установяване допустимостта на второстепенната постройка, предмет на настоящия спор към относимите разпоредби на Наредба №5 за правила и норми по ТСУ, както и относимостта й към актуалните такива.По назначената експертиза своевременно е бил внесен депозит, но поради отвод на вещото лице същата не е била изготвена в срок за днешно съдебно заседание.

 

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: В тежест на административния орган е, да установи наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на оспорения административен акт, като отрицателните факти не подлежат на доказване. В тежест на  жалбоподателите е, да докажат всички твърдени от тях позитивни факти и обстоятелства, от които същите черпят права, включително датата на довършване на спорния строеж.

По доказателствата, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка в цялост.

Намира за необходимо да укаже на вещото лице Ч., че при изготвяне на заключентието по експертизата следва да се води и от мотивите в решението на ВАС, с които е указано, че при изследване на търпимостта на строежа следва да установи предназначението му и отстоянието му от страничните регулационни линии, както и откъм улицата. Изследвани следва да бъдат  и условията за допустимост по чл.41 и чл.46 от ЗТСУ, както и по правилата и нормативите на сега действащата Наредба №7 от 22.12.2003 година за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.

На вещото лице следва да бъде предоставена възможност да изготви заключение по назначената експертиза, а на жалбоподателите да посочат свидетели за спорните по делото обстоятелство в случай, че разполагат с такива.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го  НАСРОЧВА за 04.07.2018 година от 13:45 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Предоставя възможност на вещото лице Т.Д.Ч. да изготви заключение по назначената експертиза, а на жалбоподателите да посочат свидетели за спорните по делото обстоятелство в случай, че разполагат с такива.

Копие от протокола от днешното съдебно заседание да бъде изпратен на страните в производството.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:16  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: