О  П  Р  Е  Д  Е  Л   Е   Н  И  Е

 

№ 980/10.06.2014 година, град Бургас

 

            Административен съд  - Бургас, в закрито заседание на десети юни, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                  СЪДИЯ : ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

разгледа адм. дело № 1194/2014 година

 

Производството е образувано по повод на изпратена по подсъдност от Районен съд – Бургас (РС) искова молба с вх. № 20 866/26.05.2014 година, подадена от Д.Г.Д. с ЕГН ********** *** с посочено от ищеца правно основание чл. 1 от ЗОДОВ.

Исковата молба е предявена срещу 1. “отказ на  РС – гр. Бургас  и Окръжен съд гр. Бургас да издаде разпореждане за възстановяване на водоподаването към абонатен № 848957 в къща в град Ахелой, улица “Искър” № 12”; 2. “Отказ на Р.С гр. Бургас да измени решение № 160/16.08.2010 год. по гр.д. № 4080/2009 год. в частта за Разноските, по определение № 2937/11.11.2013 год. по ЧГД № 1561/2013 в БОС, който връща делото в Р.С Бургас за да се произнесе по Молба на Д.Д. с правно основание Чл.248 от ГПК”.

Претендират се имуществени (71 320 лева) и неимуществени (5000 лева) вреди “срещу Държавата”.

Иска се делото да се разгледа в тричленен съдебен състав с участието на прокурор и изпълнителния директор на “ВиК” ЕАД Бургас “за установяване действията по прекъсване на водоподаването към абонатен № 848957 в къща в град Ахелой, улица “Искър” № 12”, като представи “писмена заповед и основание за наложена принудителна мярка – Прекъсване на водоподаването”.

Изразява се недоволство, че по водени искови производства от Д. срещу “ВиК” ЕАД “пета година не се разпореди на монополиста” да възстанови водоподаването, въпреки че е “безспорно доказано”, че ищецът не дължи сума по изпълнителен лист на стойност 438,15 лева.

Излага се хронология на съдебни спорове между Д. и търговското дружество, настоява се за назначаване на вещо лице, както и да бъде разпоредено от съда на дружеството да възстанови водоподаването към жилището на Д..

С разпореждане № 14 513/30.05.2014 година (лист 3) по гр.д. № 4080/2009 година на РС - Бургас, като е прието, че молбата е “насочена” към Административен съд – Бургас (АдмС), исковата молба на Д. е изпратена на АдмС.

Този съдебен акт е в противоречие с приложимото право и съдържанието на исковата молба.

Съгласно чл. 1 ал.1-2 от ЗОДОВ, държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс, като местната подсъдност се определя по чл. 7 ал. 1 от ЗОДОВ.

Отговорността за действията на правозащитните органи, между които е посочен и съда, е уредена в чл. 2 от ЗОДОВ, в алинея трета на който е посочено, че исковете се разглеждат по реда на ГПК, т.е. от общите съдилища.

В конкретния случай, пред Административен съд – Бургас не е образувано исково производство по чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ.

От съдържанието на исковата молба се установява, че ищецът изразява недоволството си от постановени съдебни актове (на РС – Бургас и на ОС - Бургас) и от действията на частноправен субект (“ВиК” ЕАД - Бургас). Липсват каквито и да е мотиви за извършени незаконосъобразни действия или бездействия на администрацията или за постановени незаконосъобразни административни актове, от които да са произлезли вреди за Д.Д..

Действително, спирането на водоснабдяването към собствения му имот от “ВиК” ЕАД, Д. определя в исковата си молба (лист 5 абзац ІІІ от делото) като “принудителна административна мярка”, но правната природа на това действие не е посочената от ищеца. Д. и “ВиК” ЕАД са равнопоставени субекти на частното право и отношенията между тях - по повод неизпълнение или лошо изпълнение на установено задължение (за осигуряване на вода или за заплащане на цената й), се уреждат от общото гражданско законодателство, а не по правилата на АПК. Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите.

Разглеждането на претенцията за обезщетение от действията на цитираните субекти (съдилищата и дружеството) е извън компетентността на административните съдилища.

Макар и адресирана до АдмС, исковата молба следва да бъде разгледана от Окръжен съд – Бургас, с оглед цената на исковете, предявени от Д.Д., и разпоредбите на чл. 2 ал.3 от ЗОДОВ, и чл. 104 т.4 от ГПК.

Нормата на чл. 135 ал.6 от АПК изисква исковата молба, ведно с делото да бъде изпратена на състав, формиран по реда на чл. 135 ал.4 от АПК – за определяне на компетентния съд.

С оглед на изложеното и предвид установения спор за подсъдност между административен съд и окръжен съд, настоящият съдебен състав    

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА  адм.дело № 1194/2014 година по описа на Административен съд – Бургас.

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас, по повод искова молба с вх. № 20 866/26.05.2014 година по описа на РС - Бургас, подадена от Д.Г.Д. с ЕГН ********** *** с посочено от ищеца правно основание чл. 1 от ЗОДОВ.

 

ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд - за произнасяне от смесен състав с Върховен касационен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

                                                                      

 

СЪДИЯ: