О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2762          Година  05.12.2008       Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС , десети състав на девети септември две хиляди и осма година в публично заседание в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар Й. Б.  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д. дело номер 1194 по описа за 2007  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалби на Н. Т. К. – изпълняващ длъжността кмет на община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна” № 5, М. С. М. – директор на ОП “Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища”, протест на Окръжна прокуратура гр.Бургас  против решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие, прието по т.1.2 от дневния ред “Преобразуване на ОП “Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” гр.Поморие в “Поморийски пазари, тържища и стопански дейности” ЕООД, както и оспорване от Областен управител на област Бургас на същото решение в частта му относно т.5, т.6, т.7, т.8 и т.9.. В съдебно заседание се поддържа оспорването, ангажират се доказателства и се правият искания за отмяна на решението на Общински съвет гр.Поморие.

Общински съвет гр.Поморие, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбите като недопустими и неоснователни, ангажира доказателства и моли да се остави в сила обжалваното решение и да се отхвърлят всички жалби.

Заинтересуваната страна Община Поморие, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител изразява становище за основателност на оспорването.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

Предмет на настоящото производство е решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие, прието по т.1.2 от дневния ред от сесията на ОС. Решението е прието на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 и чл.113 и следващите от Търговския закон и във връзка с чл.51 и чл.54 от ЗОС, и е със следното съдържание :

1.Преобразува Общинско предприятие “Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” – гр.Поморие в “Поморийски пазари, тържища и стопанска дейност” ЕООД – гр.Поморие със 100 % общинско имущество, със седалище и адрес на управление ул.”Княз Борис І” № 96а.

2.Дружеството се образува за неопределено време.  

3.Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв., разпределени на 500 дяла по 10 лв. на всеки един. Формирането му да стане във вид на парична вноска от Община Поморие или преобразуваното Общинско предприятие “Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” – гр.Поморие.

4.Определя предмет на дейност на дружеството:

4.1.Стопанисване, поддържане и управление на пазари, микропазари, тържища, търговски зони, РИЕ, както и предоставеното за стопанисване и управление общинско движимо и недвижимо имущество.

4.2.Организиране и извършване на услуги в областта на наемането, поддръжката, ремонта, строителството или реконструкцията на общински пазари, тържища и други общински имоти;

4.3.Осъществяване на ремонтно-възстановителна дейност, благоустрояване и довършителни работи, както и свързаните с тях производства и услуги;

4.4.Маркетингови и пазарни проучвания, търговски сделки с всякакъв вид селскостопанска, животинска и промишлена продукция, вътрешна и външна търговия, комисионни и спедиционни сделки, търговско представителство и посредничество;

4.5.Разкриване и експлоатация на магазини и пазари за плодове, зеленчуци и други хранителни и нехранителни стоки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, складови и лицензионни сделки, стоков контрол;

4.6.събиране на наеми, такси и други приходи;

4.7.Всякакви сделки допустими по Търговския закон.

5.Предоставя на дружеството за стопанисване и управление ползваните към 30.06.2007г.:

5.1.Микропазар ”Хлебозавода” – сграда и прилежащ терен, находящ се в гр.Поморие, кв.93, УПИ ІІІ.

5.2.Търговски комплекс /Бивш медицински пансионат/ - частите, които не се ползват от Бюро по труда и Социални грижи в т.ч. и прилежащ терен, находящ се в гр.Поморие, кв.73, УПИ Х.

5.3.Търговски комплекс /Бивш супермаркет в кв.Св.Георги/ - без частта на разливочна към детска млечна кухня в т.ч. и прилежащ терен, находящ се в гр.Поморие, кв.150, УПИ ІХ.

5.4.Централен пазар /Бивш ресторант Солници/ - в т.ч. и прилежащ терен, находящ се в гр.Поморие, кв.257, УПИ І.

5.5.Сграда – офис – гр.Каблешково – в т.ч. прилежащ терен.

6.Предоставя на дружеството за стопанисване и управление ползваните към 30.06.2007г.:

6.1.Компютри, транспортни средства и оборудване в размер на 25 574,77 лв.

6.2.Стопански инвентар и други ДМА – 2628 лв.

6.3.Задбалансови активи в размер на 47 432,36 лв.

7.Предоставя на дружеството за стопанисване и управление търговски зони съгласно Решение № 238/05.10.2001г., като временните и новосъгласуваните зони съгласно Решение № 55/25.04.2000г.  на Общински съвет гр.Поморие на територията на община Поморие съгласно чл.56 от ЗУТ в т.ч. и Микропазари – гр.Каблешково.

8.Предоставя на дружеството за стопанисване и управление, терени и обекти разположени на РИЕ на територията на община Поморие съгласно чл.56 от ЗУТ.

9.Избира за управител на “Поморийски пазари, тържища и стопанска дейност” ЕООД – гр.Поморие инж.ик.К. Г. Н. ЕГН: ********** и възлага на Председателя на Общински съвет – гр.Поморие или Кмета на Общината в 7 дневен срок от вземане на настоящото решение да сключи договор за управление на дружеството с него.

10.Определя възнаграждение на Управителя в размер на три средни брутни работни заплати в дружеството.

11.Задължава управителят на дружеството в срок от 10 дни да предприеме всички необходими действия по вписването му в търговския регистър на БОС.

12.Общински съвет – Поморие приема устава на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество, с направените корекции от комисията по общинска собственост, който е неразделна част от настоящото решение.

13.Архива на ОП”Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” – гр.Поморие се приема за съхраняване от “Поморийски пазари, тържища и стопанска дейност” ЕООД – гр.Поморие съгл. Закона за държавния архив.

Това решение е оспорено с жалби от Н. Т. К – изпълняващ длъжността кмет на община Поморие, М. С. М. – директор на ОП “Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища”, протест на Окръжна прокуратура гр.Бургас и в отделна негова част от Областен управител на област Бургас. Така направеното оспорване се явява недопустимо по следните съображения:

С оспореното решение общинският съвет е приел решение за преобразуване на общинско предприятие в търговско дружество със 100% общинско имущество. Нормата на чл.51 ЗОС, в съответната и редакция, предвижда, че стопанската дейност на общината се осъществява чрез еднолични търговски дружества с общинско имущество, а някои дейности и самостоятелно - чрез общински предприятия. С решение на общинския съвет на основание чл.54 от ЗОС се създават, преобразуват и закриват общинските предприятия, които са общинска собственост,  а на основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, той е органа, който приема решенията за стопанисване и разпореждане с общинско имущество. Преобразуването на общинското предприятие в новообразувано търговско дружество с общинско имущество е дейност, която се извършва от съответния общински съвет, съгласно разпоредбата на чл. 54 ЗОС, във вр. с чл. 21, т.8 и т.9 ЗМСМА и компетентен орган е общинският съвет, тъй като общинската собственост независимо дали е включена в общинско предприятие или в търговско дружество с общинско имущество се управлява от собственика, който е съответната община, но чрез общинския съвет. Единствено, той решава  въпросите за стопанисването, придобиването и разпореждането с общинската собственост, включително за преобразуване на общинските предприятия в търговски дружества с общинско имущество.

Освен изложеното следва да се има в предвид и норма на чл.62, ал.2 от Търговския закон, съгласно която преобразуването на общинските предприятия като еднолични дружества с ограничена отговорност се извършва с решение на общинския съвет. В случая Търговския закон се явява специален закон, относно уреждането на реда и компетентността  за вземане на решения за преобразуване на общинските предприятия и той не предвижда възможност за оспорване на решенията на общинския съвет, който е упражнил правата на едноличния собственик.

Ето защо жалбата на Н. Т. К. – изпълняващ длъжността кмет на община Поморие и протеста на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.Бургас се явяват недопустими.

Жалбата на М. С. М. – Директор НА ОП “Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” настоящия съдебен състав, също счита за недопустима, освен по изложените по-горе съображения, но и с оглед на обстоятелството, че тя е подала жалбата си в качеството си директор на преобразуваното предприятие, който се намира в трудови правоотношение с община Поморие. Недопустимо е управителя на едно дружество, било то и общинско предприятие да оспорва решенията на общинския съвет, който действа, като едноличен собственик, с оглед разпоредбата на чл.62, ал.2 от ТЗ.

Недопустимо се явява производството и по Заповед  № РД-09-135/15.10.2007г. на Областен управител на област Бургас, с която е оспорено решението в частта му по т.5, 6, 7, 8 и 9. Съгласно чл.45, ал.4 от ЗМСМА областния управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго, като в изречение трето е казано, че оспорването спира изпълнението на индивидуалните и общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съда постанови други. Съгласно тази законова разпоредба на обжалване от областния управител  подлежат единствено и само административните актове – индивидуални, общи и нормативни, поради което е недопустимо да се обжалват решенията на общинските съвети които нямат характера на административен акт. Настоящия съдебен състав счита, че обжалваното решение на Общински съвет – Поморие, няма характера на административен акт. Общински съвет – Поморие е постановил оспореното решението в рамките на своята компетентност, съобразно предоставените му със чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, правомощия и същото не е индивидуален административен акт, с оглед на легалната дефиниция на чл.21 от АПК. Съгласно даденото от законодателя определение за да е индивидуален административен акт, решението на общинския съвет е необходимо да създава права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации. В случая, по т. т.5, 6, 7 и 8 общинския съвет е взел решение, с което се предоставят за управление на дружеството имоти и вещи общинска собственост и с това решение не се създават права или задължения, а е акт на разпореждане на единствено компетентен да се произнесе със свое решение общинския съвет, който упражнява правата на собственик на общинската собственост, съгласно правомощията му по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА. Това правомощие на общинския съвет да приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество - т. е. да упражнява правата на едноличния собственик, на общината като правен субект и юридическо лице, е залегнало и в основния закон на страната – Конституцията /чл.138 и 139/. То е израз на дескриционна власт, която по волята на законодателя е предоставена на общинския съвет. Общинския съвет е висшестоящ орган на местното самоуправление на територията на общината и за да осъществява своята дейност законодателя му е дал възможност със свои актове да се разпорежда с общинската собственост в интерес на териториалната общност. В потвърждение на тези разсъждения са и последвалите оспореното решение законодателни промени на чл.8 от ЗОС, в които е приета нова ал.11, която предвижда, че актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от ЗМСМА. Тази норма се явява процесуална и няма обратно действие, по отношение на решенията приети по-рано. В случая областния управител не е упражнил валидно правото си на заповед на  основание на чл.32, ал.2 от ЗА, да спре изпълнението на решение № 938/24.09.2007г., в частта му относно т.5, 6, 7 и 8.

Недопустимо се явява и производството по отношение на т.9 от решението, тъй като с нея е избран управителя на дружеството и общинският съвет е упражнил правомощията си на едноличен собственик на капитала в дружествата, образувани с общинско имущество, и съответно взема решения по чл. 21, т. 9 от ЗМСМА в съответствие с чл. 8, ал. 2 от ЗОС и чл.62, ал.2 от Търговския закон. Проверката на законосъобразността на това решение не би могла де се извърши в настоящото производство, а тя ще бъде извършена в хода на регистърното производство, при отправено искане за вписване в търговския регистър.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че определението за даване ход на делото по същество следва да бъде отменено, оспорването да бъде оставено без разглеждане като процесуално недопустимо, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н. Т. К. – изпълняващ длъжността кмет на община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна” № 5 против решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на  М. С. М. – директор на ОП “Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” против решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие.

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Окръжна прокуратура гр.Бургас против решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заповед № РД-09-135/15.10.2007г. на Областен управител на област Бургас, за оспорване на решение № 938/24.09.2007г. по протокол № 43/24.09.2007г. на Общински съвет гр.Поморие,  в частта му относно т.5, т.6, т.7, т.8 и т.9.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1194 по описа за 2007г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                        СЪДИЯ: