ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На втори юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1193 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БИЛД СТРОЙ ИНВЕСТ 2011“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. надлежно упълномощена с пълномощно на лист 188 от административно дело 2163/2016г. на Административен съд гр.Бургас

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. надлежно упълномощена с пълномощно на лист 189 от административно дело 2163/2016г. на Административен съд гр.Бургас

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Н.: Поддържам жалбата на моя доверител.

Съобразно указанията на ВАС, необходимо е да поискаме назначаване на нова съдебно-техническа експертиза, но моля да укажете доказателствената тежест във връзка с указанията от ВАС за изготвянето на нова експертиза, тъй като ревизията не се провежда по реда на чл.122 от ДОПК.

 

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ: Във връзка с указанията на ВАС, съдържащи се в постановеното от него Решение № 6063/10.05.2018г. по административно дело № 522/2018г. на съда, необходимо е при новото разглеждане на делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, касаеща пазарната цена на процесните имоти, като в тази връзка съдът намира за необходимо да УКАЖЕ на жалбоподателя, че той носи доказателствената тежест във връзка с изясняването на тези правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, предвид обстоятелството, че в хода на ревизионното производство административният орган вече е възложил и възприел назначена от него съдебно-техническа експертиза с този предмет и предвид обстоятелството, че жалбоподателят оспорва тези констатации, именно негова е доказателствената тежест за тяхното оборване, без оглед нормата на чл.122 от ДОПК, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест във връзка с изясняването на правнозначими за решаването на делото факти и обстоятелства, касаещи пазарната цена на процесните имоти.

 

Адв.Н.: Подготвила съм молба със задачи, която представям. Считам, че първо трябва да се изготви съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси 1 и 2 от молбата и след това съдебно-счетоводната да отговори на въпрос 3.

 

Юрисконсулт М.: По тази молба, която се представя днес, въпроси 1 и 2 преповтарят същите въпроси, които бяха зададени в предходното производство, а указанията са изрично да търсим пазарна цена на процесните имоти.

 

Адв.Н.: Въпросите не се повтарят. Изрично в мотивите на ВАС съдията е посочил, че не са обсъдени и не са изследвани тези обстоятелства и те трябва да бъдат съобразени.

 

Юрисконсулт М.: Тези въпроси не определят пазарната цена. Така стана и в предходното производство и затова е върнато делото за ново разглеждане. Предходната експертиза беше изготвена по същия начин.

 

Адв.Н.: Тук сме в хипотезата на чл.16 от ЗКПО. Трябва да изследваме какви са условията и да съпоставим моята сделка със сходни и аналогови имоти.  Съгласно чл.16 финансовият резултат се определя като се сравни със сходните сделки, защото на това основание е определено задължението по РА. И трябва да се съпостави моята цена с пазарната, а не аз да търся пазарната цена на моя имот.

Съдът, като взе предвид указанията на ВАС, съдържащи се в решението, намира за необходимо по делото да бъде назначена повторна съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и с други възможни източници за добиване на информация, касаеща изясняването на релевантните за решаването на делото обстоятелства да отговори на въпросите под № 1 и № 2, съдържащи се в депозираната днес молба от адв.Н..

Отделно от тези въпроси и също на основание указанията на ВАС вещото лице по тази експертиза да даде заключение и за пазарната цена на процесните имоти.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.К.М.при депозит в размер на 700 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 19.11.2018г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: