ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 08.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми юли                                         две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1193 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           Н.Е.К., редовно призована, не се явява. За нея – адв. Г.М., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на Районно управление полиция - Несебър, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Н.Е.К. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 2867/23.08.2013 г., постановена от Началник на РУП гр. Несебър, с която на основание чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП е разпоредено временно отнемане на свидетелството за управление на жалбоподателката до решаване на въпроса за отговорността.

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата. Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът ДОКЛАДВА допълнително постъпилите от началника на Районно управление „Полиция” - Несебър, от Районна прокуратура - Несебър и от Районен съд - Несебър писмени доказателства.

 

АДВ. М.: Не възразявам срещу приемането на така представените нови писмени доказателства.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА първоначално представените с административната преписка и допълнително представените от РУП-Несебър, Районна прокуратура - Несебър и Районен съд - Несебър документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля да постановите решение, с което да уважите депозираната жалба и отмените атакувания административен акт. Считам, че не са налице основанията за прилагане на наложената административна мярка по реда и при условията на ЗДвП.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: