ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,22.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1193 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Венис Марина” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, с представено на л.42 от делото пълномощно.

         Ответникът кмет на Община Приморско, редовно призован, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

         Явява се вещото лице К.М.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 14.10.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

К.Д.М., 62 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

АДВОКАТ М. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Твърдите, че септичната яма и обекта над нея са два отделни обекти. От къде съдите, че са два отделни обекта и могат ли да съществуват един без друг?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – На приложение №3 към заключението е представена схема с разположението на двата обекта, и приблизителното трасе на подземния канал, който ги свързва. Тоалетните не са над септичната яма и това е причината да ги определя като два самостоятелни обекта.

Тоалетната като обект не може да съществува без обекта към друг събирател. В случая събирател се явява ямата. Ямата сама, ако няма тоалетна, може и да не съществува. В случая ямата е като втори обект, че се отвежда фекалните отпадъци в нея. Ако тоалетната е над ямата ще е един обект. Свързани са с канал.

ВЪПРОС на СЪДА – Отговора на въпроса по схема 3. В какво се състои разширението в сравнение с предишното състояние на обекта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Посочил съм изрично в заключението си, че няма картен материал, нито кадастрална карта, която е от 2006г., на гр. Приморско, нито друг кадастър, на който да е нанесена процесната сграда – тоалетна, от която да правя съждения има ли разширение на сградата или не. За покрива, както е описано в констативния акт на административния орган на гр.Приморско, като разширение на покрив не се дават никакви данни какъв е бил по вид и конструкции, за да дам изрично мнение дали само покрива е разширен.

ВЪПРОС на СЪДА – В административния акт е посочено, че са приобщили разширението. Въпросът е, след като сте ги огледали, от самата конструкция може ли да се направи извод, че една част е по-стара от друга?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. –Застроените площи са с тези параванни зидове. Аз не мога да твърдя дали е било оградено преди това. Не се вижда, няма данни. Освен покривната конструкция, кои са по-стари и по-нови, нищо друго не дава информация за допълнително, старо, ново, нищо не дава информация. 

ВЪПРОС на СЪДА – Покривът целия ли е нов?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Целият покрив е нов. Материалът е нов, може да е минало известно време, но не много.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – В експертизата си определяте три степени на старост на елементите. Казахте, че целия покрив е нов. Важно е от гледна точка на вида ремонт, който е извършен да уточните кое е ново и кое не по покрива.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – По отношение на връхната конструкция, т.е. на двата покривни ската, състоящи се от дървени ребра със сечение от 5/10, облицовката над тези ребра е с плоскости OSB и покритието e битумно - черна хартия. Видимо са най-нови, видимо изглеждат нови, нови са и четирите дървени колонки тип „ритловици” - Приложение №1 и приложение №2. В експертизата е посочено, че дървените колонки „Попове” с размери 10/10, на гърба на тоалетната, са по вид по-стари, а дървената подложка, която е описана в Приложение №1 - 12,5/12,5 см, видимо е най-стара като дървен материал. Така са описани и така ги цитирам, така е по-точен отговора ми.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Да уточним по отношение на застроената площ - ако приемете, че застроената площ е тази очертана от зидовете и фундамента на тази така наречена типова тоалетни (искам да уточня, че са строени през 1970-1980г. по типови проекти и са разположени из цяла България със стандартни размери) тази стена, която огражда предверието, като я видяхте нова ли е или стара?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Тя е облицована с гипсокартон и е боядисана с латекс и не може да се определи фактически тази облицовка кога е правена. Фундамента, плочата отпред, откъм лицето има чело, е облицован с керамика, плочки с размер 30/30, също не дава информация за оширяване. Отзад, както е нарисувано в разреза на Приложение №2 – плочата е видима. Също там, навремето тези връзки с тоалетните не са били странични, и има ниша, още една ниша, не е попълнено където са излизали старите тоалетни. Нямам представа какво е било, но са наравно настилките от керамика на самите тоалетни и предверието. Има една дървесна плоскост от тези водоустойчиви талашити за кофражи, плоскост на пода като настилка, с него е покрита плочата или някаква замазка.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Във видимите части, в периферията, има ли видимо уширяване на плочата.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Еднакъв вид е плочата. На място, когато отидох на оглед, имаше хора, които бяха местни. Попитах един човек дали е местен и като ми каза че е́, го попитах „От кога имате ангажименти с това място”, той ми каза „От 12 години”. Питах го „Тази тоалетна пипана ли е”, каза „Скоро и правиха ремонт на покрива”, това е отговор на обикновен гражданин.-

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – В заключението си споменавате „ритловица” и „попове”, бихте ли отговорили какво представляват?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – „Ритловицата” съм го описал в заключението, представлява дървена колона, той е носещ елемент, „поповете” също са носещи елементи дървени.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Подмяната на такъв конструктивен елемент с подпирането променя ли товароносимостта, чисто технологично, има два варианта за ремонт, да се обезопаси със същото сечение, което да не промени товароносимостта на конструкцията?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Товароносимостта на сградата по отношение на тухлените зидове, които са заварени, не се променят от това дали покрива е ремонтиран или не, те ще изпълняват функцията да носят стария или сегашния покрив. Но товароносимостта на плочата, стоманобетоновата плоча, също не би се променила от смяната или ремонта на един покрив. Тя е дебела около 20см. Практически такава плоча, ако се армира или ако не се армира, не би се променила от промяната на покривни елементи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – В крайна сметка проверили ли сте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Плочата на тоалетните се вижда от една дълга и от една къса страна, когато има един долят бетон си личи, видимо е друг цвят от основния, и от там (от видимите страни) имам възможност да измеря дебелината на плочата и няма донаждан друг бетон. Плочата е един правоъгълник, освен ако е бил друга форма, в скритите части, не съм търсил, би трябвало да изкъртя керамиката за да проверявам.

АДВОКАТ М. – Нямам други въпроси.

АДВОКАТ Д. – Нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

 

АДВОКАТ М. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Д. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ход на устните състезания

         АДВОКАТ М. – Моля да уважите жалбата и да ми дадете възможност да представя писмени бележки в 7-дневен срок.

         АДВОКАТ Д. –Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без уважение жалбата и да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 9 дни.

 

         Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: