ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1193 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Венис Марина” ЕООД, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, с представено на л.42 от делото пълномощно.

         Ответникът кмет на Община Приморско, редовно призован, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед на кмета на Община Приморско № 264/05.04.2013г., с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Разширение на съществуващ санитарен възел с нова дървена покривна конструкция и бетонов капак над изгребната яма в него”, находящ се в ПИ с идентификатор № 58356.67.39 по КК на гр.Приморско

         Производството се движи по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата ведно с доказателствата приложени към нея. Искам да бъде допусната съдебно-техническа експертиза.

Съдът към адвокат М. – По делото има постъпила молба с въпроси към експертиза, която не е допусната, на тях ли искате да отговори в.л.?

         АДВОКАТ М. – Това е техническа грешка, молбата представена по делото е техническа грешка на служител, съдебна експертиза не е допусната, и моля да не я зачитате тази молба.

         Представям молба, с копие за ответника, с конкретно формулираните въпроси, които искам да бъде поставено на вещото лице.

Органът твърди, че е извършен ремонт, част от квалификацията са основния ремонт и затова задавам тези въпроси.

Това са исканията ни, на този етап нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената с жалбата преписка.

Не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза по въпросите на процесуалния представител на жалбоподателя.

Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, подробно описани на л.6 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, а именно: акт за постъпили възражения от 03.04.2013г., възражение вх.№68-В-23/29.03.13г., писмо до РИОСВ № Ж179/26.02.2013г., писмо изх.№1179/04.03.2013г. на директора на РИОСВ, констативен акт №9/25.03.2013г., договор за извършване на туристическа дейност от 24.10.2012г., удостоверение № 3/29.06.2010г. по §16, ал.1 от ЗУТ, акт за частна държавна собственост № 5008/29.06.2010г. и скица на сграда № 21844/18.06.2010г. на СГКК Бургас

        

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши оглед на място и като се запознае с пълната техническа документация, която съществува и касае процесния строеж, както и като извърши справка навсякъде, където е необходимо за да даде заключение по поставените въпроси от процесуалният представител на жалбоподателят в нарочна молба представена в днешното съдебно заседание, както и да изготви схема, в която да посочи строежът преди и след разширението, което ответника твърди, че е извършено. Да констатира на място има ли такова разширение и в какво се изразява.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на жалбоподателя, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2013г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ