Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

   1658                /05.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева 

ЧЛЕНОВЕ: Румен Йосифов

Веселин Енчев

 

при секретар Ирина Ламбова и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 1192/2018 година 

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от процесуален представител на  директора на РИОСВ – Бургас против решение № 51/03.04.2018 година по н.а.х.д. № 452/2017 година на Районен съд – Карнобат (РС), с което е отменено наказателно постановление № 131/25.10.2017 година на директора на РИОСВ – Бургас (НП).

С НП на Г.А.Г. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.35 ал.1 т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), на основание чл.133 ал.3 т.3 от ЗУО, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1400 лева.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно. Твърди се, че в производството по налагане на санкциите не са допуснати съществени процесуални нарушения. Поддържа се, че НП е съобразено с приложимото материално право. Заявява се, че наложеното наказание е в минимален размер.

Иска се решението на РС да бъде отменено, като бъде потвърдено НП.

Отвeтникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът счита, че жалбата е основателна. Иска отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Г. е санкциониран за това, че на 15.06.2017 година, около 05:30 часа в град Сунгурларе, при извършена проверка на управлявания от него автомобил „Форд Транзит“ с рег. № Н 1490 АС, е установено, че превозва цветни метали – 54 кг медни проводници, закупени от Т. *. Тодоров от град Ахелой, без да притежава разрешение за изкупуване на черни и цветни метали, издадено по реда на ЗУО.

РС е приел, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение – непълно фактическо описание на нарушението в АУАН и непосочване на правните норми, които са нарушени с деянието.

Касационната жалба е неоснователна.

С АУАН е констатирано, че Г., като физическо лице извършва дейност с  отпадъци от черни и цветни метали, без регистрация по Търговския закон, като това деяние е квалифицирано по чл. 133 ал.3 т.3 от ЗУО (лист 50 от н.а.х.д. № 452/2017 година).

С НП Г. е наказан, че е изкупувал цветни метали (медни отпадъци), без да притежава разрешение, издадено по реда на ЗУО, което деяние е квалифицирано като нарушение на чл. 35 ал.1 т.1 от ЗУО (лист 5 от н.а.х.д. № 452/2017 година).

РС е отчел разминаването между словесното описание на нарушението и нормата, която е посочена като нарушена в АУАН, приел е, че това е съществено процесуално нарушение и е отменил НП.

Според 35 ал.1 т.1 от ЗУО, за извършване на дейностите по третиране на отпадъци, включително за дейности по рециклиране на кораби по смисъла на Регламент (ЕС) № 1257/2013, се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I.

Съгласно чл. 133 ал.3 т.3 от ЗУО, Наказва се с глоба от 1400 до 4000 лв. физическо лице, което извършва дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА и/или ИУМПС без регистрация по Търговския закон или без разрешение, ако деянието не съставлява престъпление.

Абревиатурата „ОЧЦМ“, използвана широко в ЗУО, означава „отпадъци от черни и цветни метали“ (изрично в чл. 35 ал.2 т.1 от ЗУО).

Нормата, посочена като нарушена в АУАН, е чисто санкционна норма. Тя няма самостоятелно приложение, защото не съдържа трите части на правната норма – хипотеза, диспозиция и санкция – поради което при квалифициране на деянието в АУАН посочването ѝ е недостатъчно. За точното квалифициране на деянието следва да се посочи и нормата, която установява задължителното правило за поведение, нарушено от извършителя и основание за наказването му по чл. 133 ал.3 т.3 от ЗУО. Това е сторено едва с НП – като нарушена норма е посочен текста на чл. 35 ал.1 т.1 от ЗУО, а основанието за налагане на наказанието (санкционната разпоредба) е тази, която е описана като нарушена в АУАН - чл. 133 ал.3 т.3 от ЗУО.

РС основателно е преценил, че допуснатото нарушение е съществено, защото липсва единство между фактическите и правните основания за налагане на наказанието – обстоятелство, възпрепятстващо правото на защита на адресата на санкцията. В административнонаказателното производство наказващият орган е следвало да синхронизира описанието на фактите по АУАН и НП с правната квалификация, която им дава. Доколкото това не е сторено, РС законосъобразно е отмени НП.

Решението следва да се остави в сила.

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51/03.04.2018 година по н.а.х.д. № 452/2017 година на Районен съд – Карнобат.

 

            Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: