ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти март                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1192 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

Жалбоподателите Г.К.С., И.И.С. и М.К.С. - редовно призовани, се представляват от адв. С..

         Ответникът заместник-началник на ДНСК София - редовно призован, се представлява от юк. К..

         Заинтересованата страна С.С.С.-редовно призована не се явява и не се представлява.

         Заинтересованата страна А.Т.Д. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

         Заинтересованата страна А.П.П. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от юрисконсулт представляващ Община Несебър, в която е направено изявление по искане на съда за представяне на доказателства и е приложена извадка от кадастралния план на гр.Несебър одобрен със заповед от 28.04.2000г.

 

         СТРАНИТЕ:  Да се приеме представеното доказателства.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представената извадка от кадастрален план на гр. Несебър за УПИ ІV-170 в кв.44 по плана на гр.Несебър.

 

         Юк. С.: Моля да приемете част от Одобрена проектна документация за жилищната сграда на доверителите ми в УПИ ІV, кв.44 с препис за административния орган, във връзка с  представеното от ответния административен орган писмо от 2005г. на НИПК в което се говори за част от подпокривно пространство, с цел да удостоверя наличие на подпокривно пространство

 

         Юк. К.: Да се приеме доказателството.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представеното доказателство – част от одобрена проектна  документация за жилищната сграда на доверителите ми в УПИ ІV, кв.44 на гр. Несебър.

 

         Адв. С.: Поддържам искането за представяне на текстовата част на заповедта, ако съдът счита, че и от графичната част може да се обоснове какви са предвижданията на плана, то тогава нямам други доказателствени искания.

 

         Юк. К.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

         Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорената заповед. Подробни съображения сме изложили в сезиращата жалба. Ще представим писмени бележки.

 

         Юк. К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което оставите в сила процесната заповед като правилна и законосъобразна. Процесният строеж представлява надстройка, която само по себе си е преустройство в подпокривно ниво като същото от видимо неизползваемо става използваемо ниво, видно и от представената в днешното съдебно заседание извадка от одобрен проект. Нивото над вторият жилищен етаж на сградата представлява надстройка, която изисква надлежни строителни книжа и съгласуване с Министерството на културата. В хода на административното и съдебното производство не се представиха документи доказващи да е съгласувана промяна от първоначално одобрените проекти. Правилно е установено строителството като „надстройка” и правилно е определено като незаконно и подлежащо на премахване.

         Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: