ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 14.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четиринадесети октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1192 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателите Г.К.С., И.И.С., М.К.С. - редовно призовани, се представляват от адв. С..

         Ответникът заместник-началник на ДНСК София - редовно призован, се представлява от юк. К..

         Заинтересованата страна С.С.С.-редовно призована не се явява.

         Заинтересованата страна А.Т.Д. - редовно призован, не се явява.

         Заинтересованата страна А.П.П. - редовно призован, не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА жалбата на Г.К.С., И.И.С., М.К.С. против заповед на заместник-началника на ДНСК, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: тавански етаж – надстройка на втори жилищен етаж от съществуваща сграда извършен в УПИ ІV–170 в кв. 44 по плана на гр.Несебър – старинна част с административен адрес ул. „Тервел” № 3А.

 

         Адв. С.: Поддържам жалбата. Имам няколко доказателствени искания. Касае се за търпим строеж, поради което моля да допуснете до разпит свидетел за установяване кога е изпълнен процесния строеж. Твърдим, че строежът е изпълнен до 2000г.

         Моля  да се изиска и приложи по делото графична част на действащия понастоящем, както и действащия към 2000 г. Ако има одобрени специфични правила и нормативи същите да бъдат представени. След като се запозная със съответните документи ще заявя дали искам назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

         Юк. К.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. По искането за разпит на свидетел - предоставям на съда. По направеното искане за представяне извадка от действащия ПУП - не възразявам.

 

 

         Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на л.3-4.

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице Община Несебър да представи заверено цветно копие от графичната част на Подробен устройствен план за УПИ ІV – 170 в кв. 44 по плана на гр.Несебър – старинна част с административен адрес ул. „Тервел” № 3А – действащ към настоящия момент, както и планът, който е действал към 2000 година. Ведно с изисканите документи следва да бъде представено и извлечение от приети специфични правила и нормативи за застрояване на УПИ ІV-170 в кв. 44 по плана на гр.Несебър – старинна част, част от ПУП на имота.

 

УКАЗВА на кмета на Община Несебър като представляващ общината в правоотношенията й с трети лица, че при неизпълнение на указанията на съда за представяне на исканите документи, ще му бъде наложена глоба на основание чл.87 ГПК, вр. чл.91, ал. 2 ГПК и чл.144 АПК.

 

ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на установеното задължение за представяне на документи – 7 дни след получаване на съобщението от съда.

 

ДОПУСКА един свидетел на жалбоподателя при режим на довеждане.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.11.2014 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: