О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                Година   07.06.2012          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС ІІІ СЪСТАВ на седми юни две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Чавдар ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВ административен характер дело номер 1192 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.197 и следв. от Административно процесуалния кодекс. Образувано е по частна жалба на Д.К.К. *** с ЕГН ********** против Разпореждане №94 Д – 7387 – 1 от 23.04.2012г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 КСО с което е отказано да разгледа отправено до него от жалбоподателката искане за образуване на производство по установяване на трудова злополука, претърпяна от жалбоподателката Д.К.К..

Ответникът – длъжностното лице по чл.60, ал.1 Петъп Колев при РУ “СО” Бургас, не е взел становище.

Жалбата е подадена в срока по чл. 197 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.

След като разгледа частната жалба по същество, Бургаският административен съд прие следното:

Предмет на оспорване в производството пред Административен съд Бургас е Разпореждане изх. № 94Д – 7387 – 1/23.04.2012г., с което длъжностното лице при РУ “СО” Бургас е постановил отказ по молба на Д.К. с вх. № 94Д – 7387 – 1/10.04.2012г за образуване на производство за установяване на трудова злополука, настъпила на 22.02.2011г. и причинила временна неработоспособност на жалбоподателката.

Съгласно чл. 57, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) трудовите злополуки се декларират от осигурителя пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт в срок от 3 работни дни. Ако осигурителят не декларира злополуката, се прилага ал. 2 на чл. 57 КСО, която дава право на пострадалия или неговите наследници в срок от една година от злополуката да я декларират пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

От обстоятелствената част на разпореждане вх. № 94Д – 7387 – 1/23.04.2012г се установява, че Д.К. е уведомила органите на НОИ за претърпяната трудова злополука на 10.04.2012 г. след изтичане на едногодишния срок, считано от 22.02.2011г. Едногодишният срок по  чл. 57, ал. 2 от КСО за иницииране от страна на пострадалия на административно производство е пропуснат, с което е преклудирана възможността за установяване на трудова злополука от органите на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по реда на чл. 57 - чл. 60 от КСО.

Административният орган е задължен да започне служебно производството само в изброените хипотези по чл. 58, ал. 1 от КСО. Видно от представеното експертно решение № 0832 от заседание №63 от 28.03.2012г.  на Териториалната експертна лекарска комисия - общи заболявания при ІІ състав при МБАЛ Бургас АД, “не приема причинна връзка за трудова злополука”. Отсъствието на лицето от работа вследствие на претърпения инцидент е било общо четири дни За него не е съществувала обективна пречка да подаде декларация в срока по  чл. 57, ал. 2 от КСО. Пропуснатият срок за деклариране на обстоятелства е преклузивен и е обсолютна предпоставка за откриване на производство по установяване на трудова злополука, като същият не може и да бъде възстановен по реда на АПК.

По изложените съображения обжалваното разпореждане за отказ от разглеждане на заявлението за регистрация на трудова злополука, обективирано в Разпореждане № 94Д – 7387 – 1/23.04.2012г., е правилно и като постановено в надлежната форма и от компетентен орган видно от представените трудов договор №199 от 15.07.2002г., Длъжностна характеристика и Заповед № 54/24.06.2003г., следва да бъде оставено в сила, а жалбата против него отхвърлена.

Предвид гореизложеното Бургаският административен съд ІІІ състав,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Д.К.К. *** с ЕГН ********** против Разпореждане №94 Д – 7387 – 1 от 23.04.2012г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 КСО с което е отказано да разгледа отправено до него от жалбоподателката искане за образуване на производство по установяване на трудова злополука, претърпяна от жалбоподателката на 22.02.2011г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от уведомяването на страните.

 

СЪДИЯ :