ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.07.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести юли и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1191 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 12:40 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене в 12:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – *** ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. П., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ – директор на ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на *** ЕООД против акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) №1617859/28.11.2016 г., издаден от ***, потвърден с решение №7/20.02.2017г. на директора на ТД на НАП – гр. Бургас, с който се установяват задължения за жалбоподателя по ЗКПО за ревизирания период на отчетната 2015г. –Корпоративен данък в размер на 2815,38 лева и лихви, вследствие на отказ да се признае данъчно облекчение – преотстъпване на корпоративния данък по чл.189б от ЗКПО, във връзка с чл.167, ал.1 от същия закон.

С определение №922/26.5.2017г. съдът е конституирал страните в производството по делото и им е дал указания по доказателствената тежест.

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и да направят доказателствени искания.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Спорът е правен, но независимо от това считам, че е необходимо да представим Справка-декларация за ДДС за м.декември 2015г. заедно с уведомлението за получаването й, като от нея е видно, че дружеството е на данъчен кредит за месеца. Представям и също справка за задълженията и плащанията по сметка на дружеството към дата 05.04.2017г., като от нея се вижда, че на 12.01.2016г. от въпросното ДДС е прихванато задължението в размер на 14,80 лв. Други доказателства няма да соча.

Запозната съм с представената по делото административна преписка.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото допуснатите с определение № 922/26.05.2017г. документи, както и днес представените от адв. П. документи.

 

Съдът като съобрази, че с определение № 922/26.05.2017г. е дал указание на ответника, които към момента не са изпълнени досежно компетентността на органа, издал акта за установяване на задължения, намира, че следва да даде изрични указания в изпълнение на служебното начало по настоящото съдебно производство.

В този смисъл и на основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства относно длъжността, заемана от издателя на Акта за установяване на задължения по декларация №1617859/28.11.2016 г. - Недка Николова Пенкова, като му предоставя възможност да ангажира такива доказателства в 7-дневен срок от съобщението.

В същия срок ответната страна следва да се запознае и с приетите в днешното съдебно заседание доказателства, представени от оспорващата страна и да изчерпи доказателствените си искания към съда.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 06.10.2017 г. от 09:00 часа, за която дата и час оспорващата страна уведомена от днес чрез адв.П., а ответника при условията на чл.137, ал.7 от АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ нарочно съобщение до ответника с указанията, дадени в днешното съдебно заседание.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:01 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: