ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.10.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1191 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – *** ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., с представено пълномощно отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 7662/21.07.2017 г. служебна бележка за служебния статус на инспектор Недка Николова Пенкова, представена от ответника по делото.

 

АДВ. П.: Да се приеме представеното писмено доказателство. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че докладвания документ следва да бъде приет като доказателство по делото, поради което

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената служебна бележка за инспектор Недка Николова Пенкова, като писмено доказателства по делото.

 

АДВ. П.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като съобрази липсата на доказателствени искания, счита делото за изяснено, поради което

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания:

АДВ. П.: Уважаеми г-н председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми срещу издадения АУЗД № 1617859/28.11.2016г., като неправилен и незаконосъобразен по съображенията, изложени в жалбата. Ще обърна внимание, че в случая се касае за отказ за признаване на данъчна преференция по чл. 167, ал. 1 от ЗКПО с оглед на това, че се твърди от страна на приходния орган, че е налице задължение на дружеството към 31.12.2015 г., но с оглед на представените от нас писмени доказателства се установи, че към 31.12.2015 г. са налице две валидни изискуеми насрещни вземания, тъй като дружеството също има вземане за ДДС, което покрива изцяло задължението от 14.81 лв., което е било налично към 31.12.2015 г. В случай, че ТД на НАП беше извърши прихващането преди месец януари 2016г., то не е основание да се приеме, че задължението от 14.81 лв. е съществувало към 31.12.2015 г. Не без значение е фактът, че въпросното задължение, за което се отказва преференцията, е възникнала поради грешно осчетоводяване, което е изправено и тази прихваната сума е била възстановена. В този смисъл е Решение № 5855/24.04.2012 г. по касационно дело № 7961/2011 г. на ВАС, което моля да имате предвид.

Моля да ми присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Актуален е адресът, посочен в жалбата. Моля съобщенията на посочения адрес да се изпращат чрез мен.

Съдът ПРИКЛЮЧВА с устните състезания и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.08 часа.

 

      СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: