ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1191 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Й.Т., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Д.Т., редовно уведомен, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-началник на ДНСК София, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от Ц.Й.Т. и Х.Д.Т. ***, жалба против Заповед №РД-14-3/28.03.2013 г. на Заместник-началник на ДНСК София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, наименован „Тавански етаж” – надстройка над втори жилищен етаж от съществуваща сграда – северен близнак”, извършен в УПИ VІ-182, кв. 43 по плана на гр. Н. – старинна част, с административен адрес ул.М. № 14Б, с искане заповедта да бъде отменена изцяло, евентуално да бъде отменена в частта и, в която е записано, че жалбоподателите са извършители на строителството и в разпоредителната и част по т.2 и т. 3 относно техните имена.

 

АДВОКАТ С.: От името на доверителите ми поддържам жалбата.

Моля да приемете представените към нея документи – 2 броя нотариални актове като доказателства по делото, както и съответното решение, за сведение. Нямам други доказателствени искания. Считаме, че въпросът е изцяло правен.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Не възразявам да приемете представените нотариални актове, макар, че същите са представени от административния орган, видно от писмото, с което е изпратена преписката, под № 5 и № 6 в приложения опис.

Също няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата и с оглед заявеното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, както и тези представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите съдебен акт, с който да уважите жалбата и отмените изцяло оспорената заповед. При условията на евентуалност – отмените заповедта в частта, в която е посочено за доверителите ми, че са извършители на въпросното строителството и в съответната разпоредителна част на заповедта в т. 2 и т. 3. Считам, че по делото са ангажирани доказателства, които удостоверяват, че друго лице е възложител на въпросното строителство и няма основание доверителите ми да получат съответните разпоредителни действия.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.

Моля да ми бъдат присъдени разноски – държавни такси, както и адвокатски хонорар.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да потвърдите изцяло като правилна и законосъобразна оспорената в настоящото съдебно производство заповед на Заместник-началника на ДНСК. Безспорно се установява по делото, а и от представените писмени доказателства, а именно нотариален акт, влязъл в сила административен акт и  последваща кореспонденция и констативни протоколи, че именно извършители са описаните в заповедта. Не се представиха доказателства, които да опровергаят законността на строежа, с оглед на което моля да потвърдите същата, като в указан от Вас срок ще представя подробни писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ДАВА възможност на страните да представят писмени бележки по делото в 10-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: