Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 880                     Година 29.05.2012       Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и девети май две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар К.Л.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 1191 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на М.С.Г. с ЕГН: ********** ***, чрез адв.З.К. *** против заповед за задържане на лице рег.№ 135 от 28.05.2012г. издадена от разузнавач при Пето РУ „Полиция” гр.Бургас. Със заповедта на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР жалбоподателката е задържана за срок от 24 часа. Моли, съда да отмени обжалваната заповед, като незаконосъобразна. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да се  отмени заповедта.

Ответникът – Пето РУ „Полиция” гр.Бургас,  редовно уведомен не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

На 28.05.2012г. жалбоподателката е задържана за срок до 24 часа със заповед за задържане рег.№ 135 от 28.05.2012г. издадена от разузнавач при Пето РУ „Полиция” гр.Бургас. Заповедта е издадена на основание чл.63, ал.1,т.1 от ЗМВР, като в мотивите и е посочено “във връзка с престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.чл.194, ал.1 от Наказателния кодекс – заподозряна за извършване на кражба на 560 пакетчета ядки от различни видове от паркиран в к-с”Лазур” товарен автомобил с рег.№ В0652РТ, марка „Дачия”, модел „Логан”. ДП № 05-617/2012г. по описа на Пето РУ „Полиция” гр.Бургас”.

По делото са представени, като доказателства протокол за личен обиск на лицето от 28.05.2012г., декларация от жалбоподателката, че желае да ползва адвокатска защита по избор и за нейна сметка, декларация че при задържането е запозната с правото си на адвокатска защита и желае да ползва такава и разполага със средства за заплащане на адвокатското възнаграждение и не желае да ползва дежурен адвокат, декларация че няма здравословни проблеми  и не желае медицински преглед от лекар по неин избор и за нейна сметка, че желае  член от семейството и или заинтересовано лице да бъде уведомено за задържането, че е уведомена за правото на свиждане и да получава колети и храни и че не се нуждае от специална хранителна диета, талон за медицински преглед за установяване на здравния статус на задържано лице по чл.63 от ЗМВР от 28.05.2012г.-23,05 ч. и заповед за конвоиране на лице за извършване на медицински преглед и извършване на личен обиск.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия състав счита, че обжалваната заповед е издадена от компетентен орган, при спазване на установената форма, процесуалноправните и  материалноправните разпоредби на закона.

Жалбоподателката е задържана на 28.05.2012г. за срок до 24 часа със заповед за задържане рег.№ 135 от 28.05.2012г. издадена от разузнавач при Пето РУ „Полиция” гр.Бургас. Заповедта съдържа всички реквизити предвидени от законодателя в чл.63 от ППЗМВР.

Правното основание за налагане на принудителната административна мярка спрямо жалбоподателката е чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР. Тази разпоредба овластява полицейските органи да задържат лица в случаи, определени от закон, а именно за които има данни, че са извършили престъпление, като процедурата е регламентирана в следващите правни норми от закона. За прилагането на тази принудителната административна мярка законодателят не е предвидил необходимост да са събрани доказателства, установяващи по категоричен начин вината на лицето, извършило престъпление по смисъла на НК. Достатъчно е само наличието на данни, обосноваващи предположението, че има вероятност лицето да е извършител на престъплението, което дава право на административния орган при условията на оперативна самостоятелност да наложи мярката. В случая с оглед изложените в заповедта мотиви се установява, че към момента на издаване на процесната заповед са съществували достатъчно данни, които да обосноват налагането на принудителната административна мярка спрямо жалбоподателката - данни, обосноваващи предположението, че има вероятност тя да е извършител на престъпление във връзка с което е образувано досъдебно производство. Ето защо заповедта се явява издадена в съответствие с целта на законовата норма да се даде възможност на органите на МВР и прокуратурата да разкрият извършено престъпление, тъй като задържането по реда на чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР, по своята правна същност представлява принудителна административна мярка по смисъла на чл.22 от ЗАНН, която има за цел чрез задържане на лицето да се предотврати възможността то да извърши престъпление, да продължи да извършва престъпление или да се укрие.

Преценката за законосъобразност на административния акт следва да се извърши, съобразно обстоятелствата, осъществени до момента на неговото издаване. Административният акт не би могъл да се прецени като незаконосъобразен на основата на факти, които са се състояли след неговото издаване. Налице е съществена разлика между разпореждането за задържане на лице и самото задържане, тоест между обжалвания административен акт и действията по неговото изпълнение, които подлежат на самостоятелно обжалване. Ето защо възраженията на процесуалния представител на жалбоподателката относно извършени процесуални нарушения след издаване на заповедта за задържане се явяват неоснователни и не следва да бъдат обсъждани.

С оглед на изложеното жалбата на М.С.Г. против заповед за задържане на лице рег.№ 135 от 28.05.2012г. издадена от разузнавач при Пето РУ „Полиция” гр.Бургас се явява неоснователна и на основание чл.172 ал.2  от АПК, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Г. с ЕГН: ********** ***, чрез адв.З.К. *** против заповед за задържане на лице рег.№ 135 от 28.05.2012г. издадена от разузнавач при Пето РУ „Полиция” гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: