Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                      21.11.2008г.                град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и трети октомври две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:  Т.Е.

        Членове: 1. З.Б.

                          2. Д.Д.

 

при секретаря Г. Ф. и прокурор В. Ч. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 1191 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.Д.М. *** против решение № 812/08.07.2008г., постановено по НАХД № 1592/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 5160/26.03.2008г., издадено от началника на група в сектор ПП-КАТ при ОДП – Бургас и наложените на касатора административни наказания: глоба в размер на 30 лева на основание чл.173, ал.3, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.6, т.1, предл.4 от ЗДвП; глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103, предл.2 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията си касаторът не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началник на група в сектор ПП-КАТ при ОДП – Бургас не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за недопустимо решение в частта, в която е потвърдено наказателното постановление за наложената глоба в размер на 30 лева. В останалата част намира решението за незаконосъобразно.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е частично основателна.

            Производството пред Бургаски районен съд е образувано по жалба на Д.Д.М. против наказателно постановление № 5160/26.03.2008г., издадено от началника на група в сектор ПП-КАТ при ОДП – Бургас, с което са му наложени описаните по-горе административни наказания. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, наказателен състав на Бургаски районен съд потвърждава атакуваното постановление. Приема за установено, че на 15.03.2008г. като водач на МПС, жалбоподателят е извършил неправилно изпреварване и не е спрял при подаден сигнал със стоп-палка, с което е  нарушил чл.6 и чл.103 от ЗДвП. Кредитира показанията на свидетеля Р., които възпроизвеждат описаната в АУАН и в НП фактическа установеност и приема, че правната квалификация на деликта е правилно определена.

 

Наведените в касационното оспорване доводи са неоснователни. Решението в частта, с която е потвърдено наказателното постановление за наложена глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 3 месеца е правилно. Макар и с оскъдни мотиви, съдът се е аргументирал защо приема, че e осъществена хипотезата на чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП и чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП. Обсъдил е показанията на свидетеля Р., които не се опровергават от възприятията на свидетеля М., изложени в хода на съдебното следствие. Напротив. Кореспондират с тях. Съдебният акт е обоснован и постановен без да са допуснати твърдяните от касатора съществени нарушения на процесуалните правила. В случаите, когато санкциониращата правна норма предвижда налагането на кумулативни санкции, едната от които е глоба до 50 лева, а другата е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност жалбата подлежи на разглеждане.

Решението в частта, с която е потвърдено наказателното постановление за наложена глоба в размер на 30 лева е процесуално недопустимо и следва да се обезсили. Този извод следва от разпоредбата на чл.189, ал.5 от ЗДвП, според която не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лева включително. Това нормативно положение съставлява основание за първоинстанционния съд да остави без разглеждане жалбата в тази част и да прекрати производството пред себе си поради липсата на процесуална предпоставка за разрешаване на спора по същество. Като не е сторил това, БРС е постановил недопустимо решение, което следва да бъде обезсилено.

            Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОБЕЗСИЛВА решение № 812 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 1592/2008г. на Бургаски районен съд, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 5160/26.03.2005г., издадено от началника на група в сектор ПП-КАТ и наложеното на Д.Д.М. *** административно наказание глоба в размер на 30 лева на основание чл.173, ал.3, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.6, т.1, предл.4 от ЗДвП.

            ПРЕКРАТЯВА производството по касационно наказателно административен характер дело № 1191/2008г. по описа на Административен съд – гр.Бургас в тази част.

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 812 от 08.07.2008г., постановено по НАХД № 1592/2008г. на Бургаски районен съд, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 5160/26.03.2005г., издадено от началника на група в сектор ПП-КАТ и наложеното на Д.Д.М. *** административно наказание глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103, предл.2 от ЗДвП.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………                     

 

 ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                       2……………………...