ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер       1278                  07.06.2018  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIX - ти състав, в закрито заседание на седми юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                 2.  МАРИНА НИКОЛОВА

                                                   

като разгледа докладваното от съдия Марина Николова КАНД номер  1190 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229чл. 236 АПК, във вр.чл.63, ал.2 от ЗАНН и е образувано по частна жалба на Н.Д.Д., ЕГН: **********, с адрес: *** против Протоколно Определение № 593/23.04.2018 г., постановено по АНД № 1478/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което РС- Бургас е прекратил съдебното производство, образувано по жалба на Н.Д.Д. срещу електронен фиш серия К, № 145726, издаден от ОД на МВР – Бургас, връчен му лично на 15.02.2018 год.

В жалбата са изложени доводи, че оспореното определение е неправилно и се иска отмяната му и връщане на делото на Районен съд – Бургас, за разглеждане по същество. Приложени са доказателства – копия на известие за доставяне и системен бон за пратка с баркод 1700 006Н5АR, видно от които пратка, адресирана до РС-Бургас, чрез ОДМВР е подадена на 28.02.2018 год., в 16.45 часа.

С Разпореждане на Административен съд Бургас е изискана справка от АНО, като видно от постъпилите материали с вх. № 6247/05.06.2018 год., в Сектор „ПП“ Бургас са постъпили три жалби срещу електронни фишове, връчени на Н.Д.Д., като и трите са изпратени с писмо с баркод 1700006Н5АR.

Административният съд - Бургас, деветнадесети касационен състав, след като се запозна с обжалваното определение и обсъди съображенията по частната жалба, намира следното:

Частната жалба е процесуално допустима – подадена е в преклузивния срок по чл. 230 от АПК /Определението е постановено на 23.04.2018 год., а жалбата е изпратена на 30.04.2018 год., видно от отбелязването на пощенския плик/, от надлежна страна по чл. 236, вр. чл. 210, ал. 1 от АПК срещу определение, преграждащо по-нататъшното развитие на първоинстанционното производство, което е обжалваемо, съгласно чл. 229, ал.1, т.1 от АПК.

Разгледана по същество е основателна.

С Протоколно Определение № 593/23.04.2018 г., постановено по АНД № 1478/2018 г. по описа на съда, РС- Бургас е прекратил съдебното производство, образувано по жалба на Н.Д.Д. срещу електронен фиш серия К, № 145726, издаден от ОД на МВР – Бургас, връчен му лично на 15.02.2018 год.

За да постанови оспорения акт, районният съд е приел, че жалбата е постъпила след преклузивния 14- дневен срок за обжалване на електронен фиш и като такава е процесуално недопустима, тъй като ЕФ е редовно връчен лично на нарушителя на 15.02.2018 г., а жалба е депозирана в ОДМВР Бургас, сектор „ПП“ на 07.03.2018 год.  

Така постановеното определение, с оглед на представените пред настоящата инстанция доказателства  е неправилно.

По делото, пред Административен съд Бургас, са представени копия на известие за доставяне и системен бон за пратка с баркод 1700 006Н5АR, както и е изискана справка от Сектор „ПП“ при ОДМВР Бургас, от които се установява, че жалбата, адресирана до РС-Бургас, чрез ОДМВР е подадена на 28.02.2018 год., в 16.45 часа – в рамките на преклузивния срок.

Горното обосновава извод за неправилност на обжалваното определение. Същото следва да се отмени и делото да се върне на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на Н.Д.Д. срещу електронен фиш серия К, № 145726, издаден от ОД на МВР – Бургас.

По горните съображения и на основание чл. 235, ал. 1 АПК, във вр. с чл. 63, ал. 2 ЗАНН, Административен съд – Бургас, деветнадесети касационен състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Протоколно Определение № 593/23.04.2018 г., постановено по АНД № 1478/2018 г. по описа на РС- Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на Н.Д.Д. срещу електронен фиш серия К, № 145726, издаден от ОД на МВР – Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                       

 ЧЛЕНОВЕ:     1.                  

 

                                    2.