ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На пети ноември                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 118 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГОС ЛЕС“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Т. с представено пълномощно на лист 1263 (том V) от делото.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно на лист 1265 (том V) от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. М. А..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-икономическа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 06.06.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         А. М. А. – 37год., български гражданин, несемеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

 

Адв.Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт И.: Нямам въпроси. Считам, че експертизата е доста подробна. Вещото лице е работило по документите.

        

          Съдът  като взе предвид изготвеното заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице А.А., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 800лв. изцяло от внесения депозит.

 

 

Съдът, като съобрази направеното от вещото лице изявление в заключението в неговата заключителна част относно неоказано съдействие от страна на органа по приходите в процеса на извършване на заключението, намира за необходимо на ответната страна да бъдат напомнени задълженията нормирани в разпоредбата на чл.395, ал.2 от ЗСВ, чл.6, ал.2-3 от Наредба № 2/2015г. на Министъра на правосъдието, съгласно които норми държавните институции са длъжни да оказват съдействие на вещите лица при изготвяне на техните заключения, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАПОМНЯ на ответната страна вменените от закона задължения по смисъла на чл.395, чл.6, ал.2 от ЗСВ и ал.2-3 от Наредба № 2/2015г. на Министъра на правосъдието, като

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай на последващо неоказване на съдействие на вещо лице, на страната ще бъде наложена съответната санкция.

 

Адв.Т.: Във връзка с изготвената до момента експертиза и предвид, че на част от въпросите вещото лице не е могло да отговори по обективни причини, моля да не се приключва събирането на доказателства и да се даде възможност на вещото лице след нарочно определение от страна на съда да се снабди с исканата от него информация от страна на ТД на НАП Сливен и Бургас по отношение на двама от доставчиците „В Комерс 2014“ ЕООД и „Рафтис инвестмънт“ ЕООД, а именно дали е платено от същите дължимото ДДС по процесните доставки, тъй като в своето заключение вещото лице е изложило съображения, поради които не е могло да отговори на поставените му задачи, а именно, че от страна на данъчната администрация му е отказано съдействие. Считам, че за да бъде попълнена експертизата с всички отговори на поставените въпроси, следва да се даде допълнителна възможност на вещото лице.

Подготвил съм в писмен вид допълнителни задачи към вещото лице, като втората задача, която моля да се допусне предвид, че голяма част от кантарните бележки са нечетливи или трудно четливи. В тази връзка Пристанище Бургас издава фактури за обработка и претоварване на дървесината, след като е претеглена през кантара на пристанището и в тази връзка моля вещото лице да се запознае със съдържанието в счетоводството на Пристанище Бургас информация за преработената процесна дървесина в периода, като там следва да се съхраняват фактури за обработения товар преди всеки един от извършените износи по море. Тъй като вещото лице споменава в експертизата, че дори има незаплатени такси от страна на жалбоподателя към Пристанището, което ме навежда на мисълта, че там се съдържа информация какви количества дървесина са преработени и претоварени.

Т.е., ако се работи с документацията, която се съхранява в Пристанището, можем да разберем количеството дървесина, тъй като от кантарните бележки не може да се разбере. Там екземплярите са по-четливи и ясно дават информация какво количество дървесина е обработено в конкретния момент преди да бъде извършен износа, тъй като Пристанището събира такси за натоварване на дървесината на конкретния кораб. И по дати и по периоди може да се засече информацията за количеството дървесина, която е натоварена по нареждане на жалбоподателя. Тъй като дървесината е претеглена на кантара на Пристанището, но понеже там, поради самото качество на хартия и обработка на документите не се вижда много ясно на всяка една бележка  какво количество е отразено, затова моля съдът да допусне такава задача към вещото лице да се снабди с копия от въпросните фактури издадени от Пристанището за натоварване на количеството дървесина. Не разполагаме с необходимите фактури по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посетих Пристанище Бургас. Представиха ми данните, за които споменава адв.Т.. Като обобщената информация съм изложил в таблица 3 на стр.18 от заключението, като са ми представени всички кантарни бележки, които вървят към съгласовки – така се нарича документът кореспонденция между Пристанището и жалбоподателя, в частност неговият спедитор, като стойностите от тези кантарни бележки и сборът на тези стойности, както и другите документи, които са към преписката в Пристанището са посочени в таблицата. Дори и да отида още веднъж в Пристанище Бургас, нищо повече като информация няма да получа. Кантарните бележки са трудни за разчитане. При снимането им не е излязло качествено копието, тъй като самият първообраз е блед и трудно се чете.

При разговор с юрисконсулта на Пристанището ми беше обяснено, че то не се интересува от произхода на стоката, която се товари, тъй като  тази информация на чие дружество ще бъде издадена фактурата, без да се интересуват от произхода на тази стока, дали е на това дружество, на което ще се фактурира или е на друго, се определя в тази съгласовка, която се разменя по електронен път, в която се казва като заявка от страна на спедитора, че на конкретната дата ще пристигне конкретно количество дървесина, което ще бъде примерно на жалбоподателя „Бургос лес“ и в последствие те издават фактура на „Бургос лес“ .

Т.е. дори да видя тези фактури, относно количествата нищо няма да се промени, тъй като фактурата ще бъде издадена за услугата, която е осъществило Пристанището. Т.е. количествата няма как да претърпят промяна. Аз съм ги проверил. Те ми представиха документи за тези количества. Описал съм ги съобразно натоварването на различните кораби.

 

Адв.Т.: Мисля, че фактурите биха били полезни, защото все пак там е посочен наредител на услугата. Не оспорвам, че вещото лице е свършило максимално своята работа. Тези фактури не са предмет на изследване до момента, но за мен са една индиция за доставка на товара и неговата обработка по нареждане на жалбоподателя, защото не нарежда обработката друго дружество по веригата, а именно износителят.

Поради това, че дружеството вече реално не извършва дейност около три години, не можах да се снабдя с никакви други документи освен с такива, които се съдържат в Митница Бургас.

При една такава проверка се надявам, че се пазят в счетоводството на пристанището, защото те твърдят, че имат някакви вземания.

 

Юрисконсулт И.: Не мога да разбера, с тези фактури каква услуга фактурира пристанището.

Адв.Т.: Преработка, натоварване на стоката. Това са пристанищни такси, които събират, тъй като само те имат право да извършват такива дейности, да извършат правилното натоварване на кораба, за да бъде добре балансирана стоката и тези фактури са с наредител износителя.

 

Юрисконсулт И.: Има митнически декларация и смятате ли, че ще има нещо различно?

Адв.Т.: Няма да има нищо различно по митническите декларации, но считаме, че тези фактури подкрепят изложеното в митническите декларации като констатации.

Юрисконсулт И.: Никой не оспорва митническите декларации. Защо ни са тези фактури? Те трябва да са и при Вас.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези фактури ще съдържат само посочване на основанието за тяхното издаване – дейности по товаро-разтоварване, но по същество смятам, че не биха повлияли. Останах с впечатление, че се иска да се докаже количество, което е около 12 хиляди тона по митнически декларации и по документи от Пристанището съвпада тази същата информация като количество. Другото, което съдържа фактурата е таксата за самата обработка, която се събира от Пристанището.

 

По доказателственото искане на адв.Т. поддържано в днешно съдебно заседание, касаещо събиране на допълнителни доказателства в посочения от пълномощника смисъл, съдът счете това доказателствено искане за неоснователно, като в тази връзка съобрази и допълнително направените уточнения както от пълномощниците на страните, така и от вещото лице, че по същество събирането на тези допълнителни доказателства не биха повлияли върху констатациите по експертизата, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на адв.Т. за събиране на допълнителни доказателства, представляващи издадени от Пристанище Бургас фактури в полза на неговия доверител.

 

Адв.Т.: Във връзка с нашите възражения се концентрирах върху доставчика „Диамант-Саръева“ ЕООД като по-крупен доставчик. Бях отправил имейли до Държавни горски стопанства в областите Бургас и Сливен, като от 4 от тях  - това са ДГС в с.Ново Паничарево, с.Кости, с.Звездец и гр.Айтос, по телефон, а едно от тях и с писмо по пощата ми отговориха, че се съдържат договори за сеч и извозване на дървесина в полза на доставчика „Диамант- Саръева“ ЕООД, както и съпътстващи тези договори документация за закупуване на дървесината, но тези документи няма да ми бъдат представени до поискването им по надлежен ред от съответния компетентен орган, както се изразиха.

Моля в тази връзка съдът по надлежен ред да задължи въпросните четири ДГС да представят в писмен вид информация по делото и доказателства дали са били в отношения с единия от доставчиците на жалбоподателя „Диамант-Саръева“ ЕООД, тъй като това е от значение за движението на процесните стоки и техният произход.

Представили са до момента единствено превозните билети издадени в полза на „Диамант-Саръева“ ЕООД, с които разполагаме, но считам, че не са всички такива и не отразяват в пълнота нужната информация.

Моля да допуснете един свидетел при режим на довеждане за следващото съдебно заседание, който да установи какъв е бил механизмът на работа от страна на“ Бургос лес“ ООД и как са се осъществявали доставките към това дружество на територията на  Пристанище Бургас,тъй като от самото пристанище са отговорили, че не са предоставили временен склад и очевидно са имали устна уговорка с жалбоподателя за извършване на процесния износ.

Представям в писмен вид молба, в която съм формулирал допълнителни доказателствени искания по отношение на които моля да вземете становище и в частност имам допълнителен въпрос към вещото лице, който съм посочил по т.4 от молбата.

 

         Юрисконсулт И.: Първият въпрос не е бил изследван въобще. Фактурите са включени в дневниците за продажба и затова спор няма. Ясно е, че ДДС е включен в дневниците за продажби.

         По третия въпрос може би все пак трябва да уточним някакъв период. Иначе не съм против да бъде изискана такава информация. Такава информация не е събирана и от този доставчик не е била дадена никаква информация откъде е била купувана дървесината.

Да се уточни период, за който ще се търси тази информация.

По отношение искането за разпит на свидетел – възразявам. Това са договорни отношения, които трябва да са уредени в писмен вид, а не да ги установяваме със свидетелски показания чрез разпит на свидетел.

 

Адв.Т.: Тъй като вещото лице е констатирало различия, поддържам искането по т.4 от молбата.

         По отношение периода: От ДГС-Ново Паничарево в писмо ми отговориха, че за периода 2014-2015г. са работили с фирма „Диамант Саръева“ ООД. Предполагам, че този период следва да се отнася и за останалите Горски стопанства.

Представям на съда писмото, защото единствено те отговориха писмено, а с останалите контактът беше по телефон.

 

По депозираната днес молба от адв.Т. съдържаща допълнителни доказателствени искания на жалбоподателя, съдът счете част от тях за основателни. По-конкретно тези, визирани в т.4 и т.5 от молбата. \

Следва да бъде назначена допълнителна съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпроса поставен в т.4, поради което и на основание чл.201 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставения по т.4 въпрос съдържащ се в депозираната днес молба от адв.Т., като за целта жалбоподателят следва да внесе допълнителен депозит в размер на 150лв. в 7-дневен срок считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ вещо лице за изготвяне на допълнителната експертиза А.А..

 

Доказателственото искане по т.5 от молбата за събиране на гласни доказателства, съдът счете същото за основателно, не е налице процесуална забрана да се събират подобни доказателства, като

ДАВА възможност на жалбоподателя за следващото съдебно заседание да води свидетел.

 

Доказателственото искане по т.1 от молбата съдът счете за неоснователно, като в тази връзка констатира, че по делото не е налице спор относно това обстоятелство, поради което не е налице процесуална необходимост то да бъде допълнително изяснявано.

 

По отношение доказателственото искане по т.2, същото беше обсъдено и по отношение на него беше взето становище записано по-горе в протокола, като също беше счетено за неоснователно.

        

По отношение доказателственото искане по т.3 съдът прецени като основателно, но в тази връзка намира за необходимо на адв.Т. да бъде УКАЗАНО да представи по делото молба, такава по смисъла на чл.192, ал.1 от ГПК, която молба следва да бъде съответно представена в четири вида, тъй като е насочена към четири различни неучастващи по делото лица, поради което съдът

ДАВА възможност на адв.Т. в 7-дневен срок считано от днес да представи молба по смисъла на чл.192, ал.1 от ГПК във връзка с направеното доказателствено искане по т.3 от депозираната днес молба.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът


          ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 11.02.2019г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени от днес.

                  

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: