ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шестнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 118 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГОС ЛЕС“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Т., представя днес пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., представя пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Т.: Поддържам жалбата. Във връзка с жалбата и изясняване предмета на делото ще направя доказателствено искане.

         Искането ни е за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да установи  произхода на процесната дървесина и нейното движение. Въпросите съм конкретизирал подробно в молба, която представям. Въпросите ми не са пълно формулирани и ще помоля, тъй като е обемна информацията по делото, а и самата нормативна уредба, която регулира добива, търговията и износа на дървесина е също обемна, моля да ни се даде един подходящ срок за конкретизиране и поставяне на допълнителни задачи. Т.е. ще разширим въпросите към експертизата, за да установи вещото лице от кои именно доставчици е добивана дървесината и те съответно от кои други фирми, респ. горски стопанства, общини, както и физически лица, за които има позволителни за сеч са добивали въпросната дървесина. Тъй като информацията е по-пространна, за да насочим вещото лице и за да го подпомогнем в работата се нуждаем от време, за да зададем по-конкретно въпросите си. В молбата сме конкретизирали, че за нас е по-правилно доставките да бъдат проследени отзад напред в тяхната хронология, а именно от регистъра на „Пристанище Бургас“ ЕАД, където процесната дървесина е претеглена на кантар на пристанището и е доставена на жалбоподателя и на който кантар са регистрирани и превозните средства, които са извършили доставката, както с кантарни бележки, така и с прикрепени към тях превозни билети. И съответно от тази информация може да се проследи какъв е пътят на тази дървесина и по какъв начин е добита.

В хода на ревизията сме представили заверени от Митница-Бургас девет броя митнически декларации за износ на процесната дървесина, към които декларации сме приложили въпросните кантарни бележки с прикачени към тях превозни билети, но очевидно от констатациите на административния орган, същите не са били приети за достатъчни за установяване на произхода на дървесината.

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката писмени доказателства.

Представям и моля да приемете доказателства относно наличието на валидни сертификати за електронен подпис на лицата подписали документите в преписката – ревизионен акт, ревизионен доклад и заповед за възлагане на ревизия.

По отношение искането на процесуалния представител на жалбоподателя относно експертизата и допълнително поставяне на задачи  – предоставям на съда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка изготвена в хода на проведена спрямо дружеството-жалбоподател ревизия, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт И. писмени доказателства, удостоверяващи наличието на валиден електронен подпис на органите по  приходите.

 

 

Доказателственото искане на адв.Т. поддържано в днешно съдебно заседание свързано с назначаване на съдебно-икономическа експертиза, по отношение на това доказателствено искане съдът намира за необходимо да даде допълнителна възможност на страната да формулира в искания от нея по-подробен вид възлагането на задачи по тази експертиза, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на адв.Т. в 7-дневен срок считано от днес да депозира по делото молба, в която да развие въпросите, които би искал да постави за изготвяне на съдебно-икономическа експертиза, по която молба съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ, като

НАПОМНЯ на страната молбата да бъде придружена с копие за ответника.

 

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на  04.06.2018г. от 14.00 часа,за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: