ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи  януари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  118 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Калиман-ДМ”ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е с писмо №633/23.01.2017г. четливо копие от протокол за извършена проверка от 11.02.2015г., серия АА №014101.

 

АДВОКАТ П.: Запозната съм с представения протокол и не възразявам да се приеме. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приеме представеното копие на протокол. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото копие от протокол за извършена проверка от 11.02.2015г., серия АА №014101.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и я уважите, като отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт  по съображения подробно изложени в жалбата. Считам, че в хода на ревизионното, административното и съдебното производство от писмените и гласните доказателства и заключението на вещото лице, по безспорен начин се установява липсата на доказателства за направените констатации в тежест на дружество, относно наличието на недекларирани доходи. Независимо, че донякъде се подмени доказателствената тежест в хода на съдебното производство, считам че с представените от нас доказателства се обориха именно тези претенции на органа по приходите, че са налице такива укрити доходи, за които винаги сме твърдели и заявявали, че няма извършени и че не биха могли да бъдат извършени такива, с оглед икономическите показатели на дружеството, осъществяваната дейност,  начинът на осъществяване и мястото на дейността. Моля за възможност за представяне на писмени бележки в указан от Вас срок, както и да ми се присъдят направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата, като недоказана и неоснователна, като подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок. Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1493 лева.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.10часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: