ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 16.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети февруари                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 118 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Калиман-ДМ”ЕООД, редовно призован, се явява адвокат П., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Калиман-ДМ” ЕООД против ревизионен акт №Р-02000215001637-091-001/05.10.2015г., потвърден с решение №329/21.12.2015г. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас.

 

 АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените с нея и административната преписка писмени доказателства. Поддържам искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, депозирана по делото. По втория въпрос искаме вещото лице да направи съпоставка с разпечатките, които ние сме дали в хода на административното обжалване, тогава ни бяха поискани. Не мога да кажа дали ги има по делото в момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам възражение относно назначаването на експертиза. При първата проверка на 11.02.2015г. е извършено разпечатване на информация от фискалния принтер, находящ се в обекта, като не са предприети действия и няма протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства.

Относно разпечатката „КЛЕН”, такава е изискана, като има отговор на фирмата поддържаща фискалното устройство, намиращо се в преписката по делото, че такава разпечатка ще отнеме твърде много време и ресурс и не е представена.

 

АДВОКАТ П.: Поискана е разпечатка „КЛЕН” обобщени данни за процесния период 01.01.2013г. до 31.12.2015г., като обслужващата фискалното устройство фирма е направила такава и доверителя ми я е представил на проверяващите. Проверяващите са поискали обаче подробна справка за всяка една продажба, т.е. операция по операция и по повод на тази справка фирмата обслужваща фискалното устройство е дала отговор, че това ще коства много време, средства и материал. По първата справка са дадени обобщени данни ден по ден, а проверяващите са поискали обобщена справка за всяка една продажба и в тази връзка е даден отговор, че това ще отнеме много време. Ние искаме вещото лице да изготви заключението за това което сме представили ден по ден.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не знам дали има такава разпечатка ден по ден.

 

АДВОКАТ П.: Има такава представена на проверяващите, но няма за всяка една продажба.

Моля да задължите ответника да представи предоставените от жалбоподателя на 17.12.2015г. разпечатка „КЛЕН” от фискалното устройство.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя в нарочна молба находяща се на л.10 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.А., което да бъде уведомено след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи доказателства представени от жалбоподателя на 17.12.2015г., представляващи разпечатки „КЛЕН”, а в случай че не са налични такива следва изрично да го посочи.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2016г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.49часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: