ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.02.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

  2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Любомир Луканов

Административно (К)  дело    номер   118   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  10:32 часа се явиха:

Частният жалбоподател  Х.Г.П., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Б., с представено днес пълномощно.

Касаторът Е.К.П., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат Б., която представя днес пълномощно.

Касаторът Д.К.П., редовно призован, не се явява. За него се явява адвоката Б., която представя днес пълномощно.

Касаторът В.Г.Г., редовно призован, не се явява. За нея се явява адвокат С.И., с представена по делото пълномощно.

Ответникът по касация – Кмет на Община Созопол, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересована страна – Т.И.Т., редовно призована,  не се явява. За него се явява адвокат М., с представено пред първата инстанция пълномощно. 

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

        

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

АДВОКАТ Б. – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ М. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки по хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по Касационната жалба на В.Г.Г. против решение № 2159/12.11.2014г. на Бургаския районен съд постановено по гр.д. № 4644/2014г.,

Както и Въззивна жалба от Е.К.П. и Д.К.П., против определение от 24.09.2014г. и против решение № 2159/12.11.2014г. на Бургаския районен съд постановени по гр.д. № 4644/2014г.

Както и Частна жалба от Х.Г.П., чрез синът си М.Х.П., против решение № 2159/12.11.2014г. на Бургаския районен съд постановено по гр.д. № 4644/2014г., ведно с приложено пълномощно, заверено копие от Заповед на кмета на Община Созопол № 8-Z-1672/22.10.2014г. и заверено копие от скица № 15-374814/17.10.2014г. на ПИ № 67800.70.303.

 

Съдът ДОКЛАДВА и постъпилият отговор  на горепосочените жалби от заинтересованата страна Т.И.Т., жалбоподател по гр. д. № 4644/2014г. по описа на БРС, чрез адвокат М., в който изразяват становище по всяка една от тях.

 

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по касационната жалба и доказателствени искания:

 

АДВОКАТ Б. – Поддържам частната и касационната жалба. Доказателства няма да соча.

 

АДВОКАТ И. – От името на моята доверителка поддържам депозираната от нея касационна жалба. Поддържаме всички доказателствени искания, които съм направила още при образуването на производство, които доказателствени искания не са разгледани по тяхното искане, по тяхната допустимост и липсва произнасяне от първоинстанционния съд. За това съм направила искане за цялостна отмяна на решението и за връщане на делото за ново разглеждане.  Тези доказателствени искания съм ги направила с молба с вх.№ 4888 от 30.05.2014г. пред Административен съд - Бургас. Тези доказателствени искания не са направени по настоящото дело, а по друго пред друг състав. Тези доказателствени искания ги поддържам, но те не могат да бъдат събрани в хода на настоящото касационно производство т.е. пред настоящата касационна инстанция нямаме доказателствени искания.

АДВОКАТ М. – По жалбата на Е. и Д. П. –тя е недопустима, тъй като те нямат никакво процесуалното качество в производството пред Районния съд. Не са конституирани, в този смисъл и това сме го изложили подробно в отговора си. Ако твърдят че са имали право на участие като наследници на К. П., то те имат друг способ за защита по чл.246 от АПК. Но едно решение се обжалва само от страните в производството, така както те са конституирани от съда. Отделно от това моля да съобразите обаче, че Върховния административен съд в решението си за отмяна е дало указания че само едно лице е заинтересовано и не е участвало – В.Г., но не всички наследници на К. П.. Тази жалба на тези жалбоподатели е недопустима, те нямат това качество.

По частната жалба, така озаглавена, на Х.Г.П., всъщност начина на наименование на жалбата и съдържащите се в нея искания, включително и в петитума, сочи, че той оспорва само и единствено прекратяването на производството по отношение на него, където акта на съда има характер на определение. Това определя и съответната процедура на произнасяне на настоящия съд, която е друга. На практика частната жалба на Х.П. не съдържа оплаквания срещу решението по същество.

Поддържаме отговора си по касационната жалба на касаторката В.Г..

Нямам да ангажираме доказателства. 

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Касационната жалба е процесуално допустима като цяло. С оглед възражението направено от процесуалния представител на заинтересованата страна считам, че съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт. Няма да соча доказателства. 

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Б. – Уважаеми административни съдии, от името на моите доверители, моля да постановите решение, с което да отмените първоинстанционното решение като не правилно и незаконосъобразно, като подробни съображения сме изложили в жалбата.

АДВОКАТ И. – Уважаеми административни съдии, от името на моята доверителка, считам, че това е един абсурден съдебен акт и едно изпълнено с процедурни нарушения производство. Със значителни усилия от наша страна и до Върховния административен съд и да изправим цялата процедура и да се призоват всички заинтересовани страни, а това е ползвателят, както и всички наследници на имота. Първоинстанционният съд отново си позволи да направи нарушение, т.е. заповедта засяга всички ползващи и правоимащи лица, т.е. всички наследници са заинтересовани лица. Абсолютно не съм съгласна с колегата, че Върховният административен съд е дал указания делото да се гледа единствено и само с участието на моите доверители. Имаме над 7 доказателствени искания, на които съдът въобще не обърна внимание, като дори депозирахме изрична молба, с която искахме отмяна на определението по хода по същество и да се разгледат нашите доказателствени искания.  Оспорила съм документ, от които ползвателят черпи право, който документ директно би следвало да отиде в прокуратурата,  който отвсякъде съдържа белезите на един подправен документ, без подписи, без печати, но от там ползвателят черпи права.  Смятам, че Административният съд следва да разгледа внимателно всички жалби  и на основание чл.222, ал.2 от АПК делото да бъде върнато на Районния съд, но да бъде разгледано от друг състав. 

 

АДВОКАТ М. – Моля Ви да прекратите производството по отношение на жалбите на Е. и Д. П., поради недопустимост. Същите не са участници в първоинстанционното производство.

Моля Ви да разгледате частната жалба на Х.П. и да постановите определение, с което да я отхвърлите  и да приемете, че правилно е прекратено производството по отношение на него.

По касационната жалба на В.Г. действително Върховния административен съд е дал указания за нейното конституиране като заинтересовано лице, само и единствено за нея. Но тя в  касационната си жалба не може да предявява оплаквания касаещи нарушение на чужди права. Моля да съобразите, че въпросната тук касаторка, там заинтересовано лице, е такова само защото с последваща заповед на кмета на Община Созопол, различна от тази, която се оспорва в момента, тя има правен интерес от втората заповед, защото този човек е намесен в нейния имот, Тя няма никакво касателство относно първото – дали той има право да придобие имот или не. Защото претендирания имот няма никаква връзка с нея. Въпросът е, че той е преместен и наместен в нейн имот. Това е друга процедура. Моля да съобразите доводите и да отхвърлите касационната жалба.

 

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че решението на първата инстанция е правилно и законосъобразно и моля да го оставите в сила.

 

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:47 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: