ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 123               Година 23.01.2014         Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и трети  януари две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина РАДИКОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                   2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело № 118 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.166, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.190 и чл.196 от АПК.

Образувано е по искане на Кмета на Община Айтос да се спре изпълнението на чл.16, чл.16а и чл.16б от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, приети с решение № 357/24.07.2013г. на Общински съвет гр.Айтос. Искането е мотивирано в седем точки, в които са изложени следните твърдения: 1.Налице са съществени нарушения и противоречие на приетите изменения с по-високи по степен актове, които водят до тяхната нищожност; 2.Прилагането на Наредбата следва да е с начална дата 01.01.2014г., което е практически невъзможно, като е редно да се изчака разрешаването на спора по същество, тъй като прилагането налага съществена промяна в структурата и начина на работа на Общинската администрация и не е целесъобразно да бъдат насочени усилията на администрацията към започване на работа по оспорените текстове; 3.За да се прилагат разпоредбите е необходимо да се извършат значителни по обем дейности, като подготовка – да се въведе отделен регистър, за лицата които ще подават предвидените декларации, който да е свързан със системата на данъчната администрация, което не може да стане за няколко дни, тъй като се ползва лицензиран програмен продукт, който се поддържа на абонамент и всяка промяна в него е свързана с време; 4.Ако се започне прилагането, а в последствие се отменят оспорените промени, това ще доведе до невъзможност да се събере такса битови отпадъци през следващата 2015г., поради липса на практическа възможност за ново преизчисляване на таксите, по досегашния ред и всяко едно данъчно задължено лице ще има право да иска връщане на заплатената от него сума и да твърди, че не я дължи, предвид отменителното решение на съда.; 5.Невъзможността да се съберат сумите ще отежни общинския бюджет, тъй като сумите за ТБО в порядъка на 8,10 до 12 милиона лева ще са изцяло за негова сметка, което ще доведе до опасност от реален фалит или ще изправи общината пред невъзможност да извършва всякакви други плащания; 6.Определянето на ТБО се извършва след като първо се приеме план-сметка, изготвена от служители на общинската администрация и е напълно реална възможността да не може да се приеме такава, което ще доведе до невъзможност за приемане на решение за ТБО и 7.Не става ясно по какъв ред и начин ще се следи и упражнява контрол, какво количество отпадъци е генерирано от лицата и съответства ли то на декларираното, като липсата на контрол означава, че разликата между декларираното и генерираното количество отпадъци ще се поеме от общинския бюджет, а тази разлика би могла да се измери в милиони лева. По изложените съображения е направено искане да се постанови определение с което да се спре действието на приетите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в частта и за определяне на такса битови отпадъци и по-конкретно приетите промени в чл.16, чл.16а и чл.16б от Наредбата и приетите към нея Приложения № 1, № 2 и № 3.

Ответникът – Общински съвет Айтос, редовно уведомен за направеното оспорване, в указания от съда срок представя изисканата от него административна преписка, като не изразя становище по направеното искане.

Особеното искане за спиране на изпълнението на чл.16, чл.16а и чл.16б от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос и приетите към нея Приложения № 1, № 2 и № 3 е допустимо, но неоснователно, по следните съображения:

С жалба на В. Е. – Кмет на Община Айтос са оспорени разпоредбите на чл.16, чл.16а и чл.16б от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос и приетите към нея Приложения № 1, № 2 и № 3, приети с решение № 357 на Общински съвет гр.Айтос, по т.5 от дневния ред на заседанието проведено на 24.07.2013г., отразено в протокол № 22/24.07.2013г.. По направеното оспорване е образувано адм.дело № 2287/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Съгласно чл.190, ал.1 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. В чл.190 от АПК не са предвидени основанията за спиране на изпълнението, поради което и с оглед препращаща норма на чл.196 от АПК, следва да намерят приложение нормите на чл.166 от АПК.

Съгласно чл.166, ал.4 от АПК допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал.2. Съгласно чл.166, ал.2 от АПК, при всяко положение на делото до влизане в сила на решението по искане на оспорващия, съдът може да спре предварителното изпълнение, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Ето защо, за да бъде спряно изпълнението на подзаконовия акт, жалбоподателят следва да докаже, че то би могло да му причини значителни или трудно поправими вреди.

В случая от оспорващия не са посочени конкретните вреди по вид и размер и не са представени доказателства, въз основа на които съдът да обоснове извод за вероятното настъпване на значителни или трудно поправими вреди, както и да установи евентуалният им размер, за да бъде преценявана тяхната значителност по смисъла на закона. Също така по делото не са налични и доказателства, посредством които да бъде направен в достатъчна степен обоснован извод за наличието на значим за жалбоподателя интерес, който да бъде защитен чрез спиране на предварителното изпълнение.

Наведените от жалбоподателят основания по т.1, касаят законосъобразността на оспорените разпоредби на Наредбата, която е предмет на контрол по адм.дело № 2287/2013г. по описа на съда, поради което са неотносими по отношение на направеното искане за спиране на изпълнението и не следва да бъдат обсъждани.

Неотносими към основанията за спирането са и доводите посочени в т.2 и т.3 от искането, тъй като те касаят изпълнението на Наредбата и необходимостта от време за организиране дейността на общинските служители по приложението и. В допълнение следва да се има в предвид и че тези изменения са приети с решение на Общинския съвет от 24.07.2013г., а започват да действат от 01.01.2014г., тоест предвиден е период от пет месеца, през които да бъдат предприети необходимите действия във връзка с организацията по приложение на Наредбата.

В т.4, т.5 и т.6 се твърди настъпването на вреди, в случай, че се отменят оспорените разпоредби на Наредбата, тоест това не са вреди от тяхното изпълнение, а вреди които евентуално ще настъпят при отмяната им, поради което те също са неотносими към предмета на спора. Следва да се има предвид, че съгласно чл.195, ал.1 от АПК, подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение, тоест съдебното решение действа за напред и заплатената ТБО през периода му на действие не би била недължимо платена, за да могат лицата да искат нейното връщане, както се твърди в искането.

Възраженията в т.7, също са неотносими към предмета на искането, тъй като касаят вреди които биха настъпили с оглед липсата на предвиден контрол по изпълнението на оспорените текстове от Наредбата. Предмет на съдебен контрол при оспорване на подзаконови нормативни актове са изрично приетите в него разпоредби, като възраженията относно липсата на уреждане на определен вид обществени отношения с тези разпоредби не подлежи на контрол.

С оглед на изложеното съдът счита, че не са налице основанията по чл. 166, ал.2, във връзка с ал.4 от АПК за спиране на изпълнението на оспорените текстове от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.166, ал.3 във връзка с чл.196 от АПК, Административен съд гр.Бургас, ХІV състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Айтос да се спре изпълнението на разпоредбите на чл.16, чл.16а и чл.16б от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос и приетите към нея Приложения № 1, № 2 и № 3, приети с решение № 357 на Общински съвет гр.Айтос, по т.5 от дневния ред на заседанието проведено на 24.07.2013г., отразено в протокол № 22/24.07.2013г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                 

 

 

 

      2.