Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер 434       Година 25.02.2013       Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на дванадесети февруари две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 118 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА.

Образувано е по протест на В.И. – прокурор при Районна прокуратура гр.Бургас против решение по т.4 от проведеното на 13.05.2010г.  заседание на Общински съвет гр.Камено, обективирано в протокол № 6/13.05.2010г. с искане за прогласяване на нищожност. В съдебно заседание, чрез представляващия прокурор, поддържа протеста и моли да бъде уважен.

Ответникът – Общински съвет Камено, редовно уведомен, не изразява становище по протеста.

Протестът е подаден против административен акт подлежащ на съдебен контрол, пред надлежен съд, от легитимирано лице, с искане да се прогласи нищожност, което искане може да бъде направено без ограничение във времето, поради което протеста е процесуално допустим.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

От кмета на Община Камено е входирана докладна записка вх.№ 61-01-75/04.05.2010г. (л.8 от делото) до Общински съвет Камено, с която на основание чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.61, във връзка с чл.60 от НРПУРИВОС и § 4, ал.1 от Закона за сдруженията за напояване е предложено да се вземат следните решения: 1.Да се включи в „Програма за управление на собствеността на община Камено за 2010година” в част имоти, които община Камено има желание да отдава под наем: ПИ № 000014, находящ се в землището на с.Винарско, общ.Камено, с площ от 14,312 дка.; 2.Да се проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 години, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва: ПИ № 000014, находящ се в землището на с.Винарско, общ.Камено, с площ от 14,312 дка., начин на трайно ползване на имота: язовир. Начална тръжна цена 504,00 лева, годишен наем, без ДДС, съгласно експертна оценка. Стъпка на наддаване 50,40 лева. Депозит за участие в търга 50,40 лева.; 3.Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе търга и да сключи договора за наем със спечелилия участник.

Към докладната записка са приложени акт за публична общинска собственост (л.9 от делото), скица (л.10 от делото) и оценка на лицензиран оценител (л.11-13 от делото).

В проведеното на 13.05.2010г. заседание на Общински съвет гр.Камено по точка четири, с 11 гласа „за”, от присъстващи 11 общински съветници, от всички 17 общински съветници са взети решения обективирани в докладната записка на кмета на Община Камено.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Оспореното решение е прието на основание § 4, ал.1 от ПРЗ на Закона за сдруженията за напояване (ЗСН), съгласно който в случай че при влизането в сила на този закон няма сключени договори по § 3, ал.2, до предявяването на искането по реда на § 3, ал.3 язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, могат да се отдават само под наем по реда на чл.12, ал.4 от Закона за общинската собственост, след съгласуване с надзорния орган.

Разпоредбите на § 3 от ПЗР на ЗСН урежда правото на собственост на сдруженията за напояване, ако такива съществуват по места, върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура, включително язовири и микроязовири, на територията им и въвежда задължения за общината да предаде тези обекти на сдруженията, да прекрати договорите за концесия, наем, аренда и съвместно ползване с трети лица, като даде срок за довършване на започнатите водостопански дейности, а когато няма сключени договори за обекти – язовири и микроязовири – предаването им от общината следва да се извърши в тримесечен срок от постъпване на искане, направено от Министъра на земеделието и горите.

Разпоредбата на § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСН предвижда наличието на две предпоставки при вземането на решения от общински съвет: да няма сключени договори по § 3, ал.2 към момента на влизане в сила на ЗСН и да е налице съгласуване с надзорния орган. 

От представените по делото доказателства не се установява процесния язовир да попада в кръга на обектите по § 3 от ПЗР на ЗСН. По делото е представен Акт за общинска собственост № 2 от 15.05.1997 г. от който се установява, че язовирът е публична общинска собственост, но липсват данни да е включен в имуществото на търговско дружество или на сдружение за напояване, което изключва приложението на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН. Дори и да се приеме, че тази норма е приложима, липсва втората предпоставка – да е налице съгласуване с надзорния орган.

От друга страна § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСН препраща към реда по чл.12, ал.4 от ЗОС в редакцията по ДВ, бр. 96/1999 г., преди изменението на ЗОС по ДВ, бр. 54/2004 г., след което изменение отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост вече се урежда от чл.14, ал.7 от ЗОС на която разпоредба се е позовал и Общински съвет гр.Камено в оспореното решение. Към момента на вземане на решението за откриване на процедурата по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на язовира е действала разпоредбата на чл.14, ал.7 от ЗОС в редакцията по ДВ, бр. 101/2004 г., съгласно която части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на ал.2 за срок до 5 години, след решение на общинския съвет, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват. В случая е взето решение за отдаване под наем на целия имот – публична общинска собственост - язовир и не е налице условието да съставлява части от имоти. Също така отдаването под наем на имоти публична общинска собственост, уредено в чл.14, ал.7 от ЗОС изрично изключва от режима на обектите публична общинска собственост, тези от тях които подлежат на концесиониране, между които са и язовирите.

Съгласно чл.19, т.4, б.„в” от Закона за водите, язовирите и микроязовирите, включително намиращите се в процес на изграждане, с изключение на тези по чл.13, ал.1, т.1 и включените в имуществото на търговски дружества, различни от ВиК операторите с държавно и/или общинско участие, както и водохранилищата им до най-високо водно ниво, а също и прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации са публична общинска собственост. Предвид разпоредбата на чл.20 от Закона за водите, управлението на водните обекти публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия.

Закона за водите е специален закон, който предвижда реда за управление и разпореждане с водните обекти, публична общинска собственост, изключващ отдаването им под наем. В чл.14, ал.7 от ЗОС (ДВ, бр. 101/2004 г.) е предвидено отдаване под наем на обекти публична общинска собственост, но само когато не подлежат на концесиониране, предвид на което общите разпоредби на ЗОбС не могат да намерят приложение пред специалните разпоредби на Закона за водите.

Съгласно чл.13, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, на концесия по реда на този закон се предоставят обектите от обществен интерес: обекти, имоти или части от имоти - публична държавна или публична общинска собственост. Закона за концесиите е специален по отношение на ЗОС.

В случая се касае за язовир – публична общинска собственост, който съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите подлежи на концесиониране, поради което разпоредбата на чл. 14, ал.7 от ЗОС, посочена като правно основание в оспореното решение не може да намери приложение. Предоставянето на язовира, предмет на оспореното решение е следвало да стане по реда на Закона за концесиите.

Предвид изложеното следва да се обобщи, че след като язовира е публична общинска собственост и липсват данни да е включен в имуществото на търговско дружество или на сдружение за напояване, което изключва приложението на § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСН, относимо в случая е правилото на чл.13, ал.1, т.2 от Закона за концесиите. Правилото на чл.14, ал.7 от ЗОС изрично изключва от обектите, които могат да бъдат отдавани под наем по реда на ЗОбС, подлежащите на концесиониране обекти, в кръга на които попада и процесния язовир, с оглед неприложимостта на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН.

Решението на Общински съвет гр.Камено да се включи в „Програма за управление на собствеността на община Камено за 2010година” в част имоти, които община Камено има желание да отдава под наем: ПИ № 000014, находящ се в землището на с.Винарско, общ.Камено, с площ от 14,312 дка.; Да се проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имота и да се възложи на Кмета на Общината да организира и проведе търга и сключи договора за наем със спечелилия участник е нищожно. Налице е пълна липса на материалноправни  предпоставки за осъществяване на фактическия състав по отдаване под наем на обект - публична общинска собственост, чрез търг с тайно наддаване, поради специалния режим на който е подчинен конкретния обект.

Нарушенията на материалния закон по принцип касаят правилността на административния акт, а не неговата валидност, поради което нищожен на това основание би бил само този акт, който изцяло е лишен от законова опора. Само пълната липса на условията или предпоставките, предвидени в приложимата материалноправна норма и липсата на каквото и да е основание и изобщо на възможност за който и да е орган да издаде акт с това съдържание, би довело до нищожност на административен акт на посоченото основание. В случая е налице такова особено съществено нарушение на материалния закон, тъй като липсва каквато и да е възможност, за който и да е орган да вземе решение за отдаване под наем на обект, който се намира в подчинение единствено на концесионния режим, регулиран с нормите на Закона за концесиите и Закона за водите.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОБЯВЯВА нищожността на решение по т.4 от проведеното на 13.05.2010г. заседание на Общински съвет гр.Камено, обективирано в протокол № 6/13.05.2010г., със следното съдържание: 1.Да се включи в „Програма за управление на собствеността на община Камено за 2010год.” в частта имоти, които община Камено има желание да отдава под наем - ПИ № 000014, находящ се в землището на с.Винарско, общ.Камено, с обща площ от 14,312 дка.; 2.Да се проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 години, при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва: ПИ № 000014, находящ се в землището на с.Винарско, общ.Камено, с площ от 14,312 дка., начин на трайно ползване на имота: язовир. Начална тръжна цена 504,00 лева, годишен наем, без ДДС, съгласно експертна оценка. Стъпка на наддаване 50,40 лева. Депозит за участие в търга 50,40 лева.; 3.Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе търга и да сключи договора за наем със спечелилия участник.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                               СЪДИЯ: