ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети февруари                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Й. Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 118 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ  Районна прокуратура гр.Бургас, редовно уведомен, се явява прокурор Й. Д. при Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет гр.Камено, редовно призован, представител не се явява.

 

ПРОКУРОР Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по протест на Районна прокуратура гр.Бургас против решение по т.4 от проведеното на 13.05.2010г. заседание на Общински съвет гр.Камено, обективирано в протокол № 36/13.05.2010, с искане за прогласяване на нищожност.

 

 ПОСТЪПИЛА е административната преписка по приемане на оспореното решение като в писмо вх.№1181/06.02.2013 година от председателя на Общински съвет гр.Камено се сочи, че това е пълната административна преписка, която се съхранява в Общински съвет гр.Камено.

 

ПРОКУРОР Д.: Няма да соча нови доказателства. Считам протеста за основателен. Да се приеме административната преписка като доказателство по делото и се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с протеста и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОР Д.: Считам протеста за основателен. В случая е следвало да намери приложение чл.19, т.4, б. „В” от Закона за водите и чл.13, ал. 1 т.2 от Закона за концесиите. Имотът не е следвало да бъде отдаден под наем по реда на Закона за общинската собственост, а чрез договори за концесия, поради което предлагам да обявите нищожност на решението на Общински съвет гр.Камено обективирано в протокол № 36, т.4 от 13.05.2010 година.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: