Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

№ 398

 

гр. Бургас, 16 април  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                           ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА КНАД № 118/2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         Касаторът Районно полицейско управление гр.Несебър е оспорил Решение № 559/04.11.2009г. постановено по НАХД № 630/2009г. на Несебърски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №3664/09 от 09.07.2009г., издадено от началника на РПУ гр.Несебър, в частта, с която на А.Ж.Д. ***, за нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание ”глоба” в размер на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 8 месеца. Със същото решение е прекратено производството по делото, в частта, с която на А.Ж.Д. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП. В жалбата се твърди, че оспореното решение на първоинстанционния съд е неправилно в отменителната му част. Касаторът счита, че няма допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като пропускът свидетелят присъствал при съставяне на акта да положи подпис под него може да се преодолее, по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН. С тези аргументи касаторът иска от настоящата инстанция да отмени решението на районния съд гр.Несебър и да реши спора по същество.

         В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита жалбата за основателна и пледира да бъде отменено решението на Несебърския районен съд, а по съществото на спора да бъде потвърдено НП в отменената част.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

         Касационната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

         В обжалваното решение районният съд е възприел, фактите установени с акта като обективно осъществили се, но е намерил, че е допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, изразяващо се в обстоятелството, че АУАН е подписан само от актосъставителя, като липсва подпис на свидетеля по акта С.Ж., което според съда поставя под съмнение, присъствието му при извършване на проверката. Воден от тези съображения районния съд е отменил обжалваното наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав не споделя съображенията изложени в обжалваното решение, обосноваващи нарушение на процесуалните правила водещи да порочност на наказателното постановление.

Няма спор по делото, че в АУАН липсва подпис на свидетеля по акта и ако липсваха други доказателства това би обосновало извода направен от първостепенния съд. В конкретният случай обаче от събраните гласни доказателства се установява, че свидетелят по акта С.Ж. е присъствал при установяването на нарушението, разпитан е в качеството на свидетел в хода на съдебният процес. В показанията си същият излага фактическа обстановка, която е абсолютно идентична с тази описана в АУАН, както и с тази, която районният съд е приел за доказана. Това обстоятелство, както и факта, че другият свидетел по делото – актосъставителят също потвърждава в показанията си въпросната фактическа обстановка и присъствието на свидетеля посочен в АУАН при съставянето му, водят до извода, че липсата на подпис в случая е процесуално нарушение, което не е от категорията на съществените, тъй като съмнението, което възниква при липсата на реквизита „подпис на свидетеля” в АУАН за неприсъствие на такъв свидетел успешно е опровергано от останалите събрани доказателства. Категорично е установено, че свидетел е присъствал, но е пропуснал да се подпише в АУАН. Следва да се отбележи, че нито едно от доказателствата, освен АУАН с липсващ подпис на свидетел, не навежда и на най-малка индиция в насока, че актосъставителят е бил сам и е липсвал свидетел. Дори самият жалбоподател в жалбата и в отговора на касационната жалба твърди липсата на подпис в АУАН, но въобще не намеква дори, че свидетелят по акта С.Ж. не е присъствал при установяване на нарушението, което е още един аргумент в полза на становището възприето от настоящия съдебен състав, че такъв свидетел е присъствал при установяването на нарушението. Твърдението за съществено процесуално нарушение въведено от лицето наказано с обжалваното наказателно постановление представлява защитна теза, в конкретният случай недоказана. Такава защитна теза е и твърдението на същото лице, че АУАН не му е връчван, не е запознат с неговото съдържание, не е присъствал при съставянето му и не се е подписвал, което успешно се опровергана от присъствието на подписа на същото лице положен върху акта и датата, която самото лице собственоръчно е посочило като дата на получаване и запознаване с акта – 03.07.2009г., която съвпада с датата на съставяне на АУАН.

По така изложените съображения, съдът счита, че обжалваното решение следва да бъде отменено, като на основание чл.222 от АПК, делото следва да бъде разгледано по същество и наказателното постановление да бъде потвърдено в обжалваната му част относно наложено наказание на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.221, ал.2 във вр.чл.222 от АПК, вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ Решение № 559/04.11.2009г. постановено по НАХД № 630/2009г. на Несебърски районен съд, като вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №3664/09 от 09.07.2009г., издадено от началника на РПУ гр.Несебър, в частта с която на А.Ж.Д. ***, за нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание ”глоба” в размер на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 8 месеца.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                        

 

        2.