ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер   118     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

Касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         ПРОКУРОТЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Постъпила е молба-отговор с вх.№ 2308/15.03.2010 г. от А.Ж.Д., ответник по касационната жалба, с която изразява становище по същество. Към молбата-отговор прилага Акт за установяване на административно нарушение № 367433/03.04.2009 г.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че представения с молбата-отговор от ответника АУАН е приет като доказателство от първостепенния съд и поради това, не следва да бъде приеман отново. С оглед липсата на други доказателствени искания, следва да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход на устните състезания.

         Предвид изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна, и като тава следва да бъде уважена. За да постанови оспореното решение първоинстанционния Несебърски районен съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, а именно: АУАН е подписан само от актосъставителя, но не и от свидетеля по акта. След запознаване с приложения по делото акт се установи, че действително същият не е подписан от свидетеля по акта, а именно свидетелят Ж. Но от друга страна, съгласно разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, наказателното постановление, се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършеното нарушение, установена самоличността на нарушителя и неговата вина. В настоящият случай сме изправени пред една нередност на акта, но от друга страна намирам за безспорно доказано както извършеното нарушение, така и самоличността на нарушителя, и неговата вина. Обстоятелството, че свидетелят по акта не се е разписал под него, но е бил призован и разпитан в хода на съдебното следствие, като в своите показания е заявил фактическата обстановка, идентична с тази, която е описана в акта и наказателното постановление, с което опровергава съмнението, че не е присъствал при извършването на нарушението и ги е заявил пред съда. Според мен, съгласно разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН считам, че наказателното постановление е издадено правилно и законосъобразно като нередовността на акта, а именно липсата на подпис на свидетеля по акта, не е от категорията на съществените нарушения, които да водят до ограничаване на правата и защитата на нарушителя. В тази връзка ще Ви моля да отмените решението на първоинстанционния Несебърски районен съд и да потвърдите наказателното постановление издадено от Началника на Районно управление на МВР – Несебър.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: