Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1307                  Година 02.07.2018                 Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на седми юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.С.

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1189 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от  К.Д.П. *** против решение № 455 от 16.04.2018г., постановено по н.а.х.д. № 492 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас. Съдебното решение се обжалва, като неправилно, незаконосъобразно, издадено при допуснати съществени процесуални нарушения и в нарушение на материалния закон. Оспорва годността на автоматизираното техническо средство. Възразява, че е нарушена разпоредбата на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърдения електронен фиш.

Ответникът – Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1862326, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, на касатора е наложена глоба в размер от 400 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения и административното нарушение е безспорно установено, чрез допустимо от закона, изправно техническо средство. Посочено е, че жалбоподателя не е попълнил декларация, че автомобилът е бил управляван от друго лице и правилно е санкциониран, като негов собственик. Съответно издадения електронен фиш отговаря на утвърдения образец от министъра на вътрешните работи, в който няма изискване да се посочва неговия издател и дата на издаване.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Съдебното решение е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на касатора се споделят и от настоящия съдебен състав.

Нарушението за което е ангажирана отговорността на касатора, касае превишаване на разрешената скорост, която е установена с пътен знак В-26, в какъвто смисъл е и текста на посочената като нарушена разпоредба на чл.21, ал.2 от ЗДвП. От събраните в хода на производството доказателства се установява съставомерността на констатираното нарушение, тъй като автомобилът на П. е заснет при движение със скорост от 111 км/ч, с автоматизирано техническо средство в гр.Бургас, на бул.„Тодор Александров”, в посока към пътен възел „Юг”, към кръстовище с улица „Спортна”, до бензиностанция „Лукойл”, като е отчетена и допустимата грешка/толеранс от 3% при измерване на скоростта, при въведено ограничение от 80 км/ч..

Неоснователни са доводите на касатора за порочност на електронния фиш, поради несъответствие между идентификационния номер на заснемащото стационарно устройство и този посочен в представения протокол за извършена проверка на техническо средство. Видно от оспорения ЕФ, автомобилът на касатора е заснет със стационарно устройство с ID 003059049644. От представения протокол за проверка № 173-ИСИ/06.07.2017г. се установява, че именно стационарна видео-радарна система за наблюдения и регистрация на пътни нарушения с ID 003059049644 е било проверена от Българския институт по метрология, тоест налице е пълна идентичност на релевантните технически параметри на устройството. Ето защо, правилно е прието от първоинстанционния съд, че посоченото техническото средство е одобрен тип средство за измерване на скоростта и към момента на установяване на нарушението е било технически изправно.

Неоснователни са и релевираните възражения досежно вписаната дата на протокола от изпитване на техническото средство. Видно от данните по делото, регистрационният номер на протокола е от 06.07.2017г., като напълно се споделят мотивите на първоинстанционния съд относно допусната техническа грешка при повторното изписването на годината в процеса на изготвяне на протокола. Както правилно е посочено в решението, заявката на ОД МВР Бургас за проверка на АТС е с номер АУ-000029-38961 и е подадена на 29.06.2017г., поради което нямам как проверката да е била извършена предходната година.

Не могат да бъдат споделени и изложените в касационната жалба възражения, че е нарушена разпоредбата на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП, тъй като в средствата за масово осведомяване или на Интернет страницата на МВР не е оповестено, че процесният пътен участък се осъществява контрол по спазване на спазване на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи. Посочената правна норма е отменена с ДВ бр.54/05.07.2017г., поради което към момента на извършване на процесното нарушение - 30.09.2017г., тя не е била действаща. Също така, в хода на производството са представени доказателства, че на място, посредством пътен знак Е24 е било обозначено, че този пътен участък се контролира посредством автоматизирано техническо средство, поради което не е налице твърдяното нарушение.

С оглед изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 455 от 16.04.2018г., постановено по н.а.х.д. № 492 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                     2.