ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 предеседател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1189 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 15:07 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.Р., редовно призован, явява се лично.

          ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно призован, представлява се от старши юрисконсулт К., с представено от днес пълномощно по делото.

 

 

По хода на делото:

Жалбоподателят Р.:  Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба (възражение) от М. А.Р. против Заповед № ДК-02-ЮИР-17/27.07.2015 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район зa премахване на незаконен строеж, получен с писмо изх.№ БС-938-02-527/31.05.2016 г. от ДНСК за принудително изпълнение.

 

С оглед така формулираното, съдът счита за необходимо да укаже на жалбоподател, че следва да посочи предмета на оспорване като изрично заяви дали оспорва заповедта за премахване с № ДК-02-ЮИР-17/27.07.2015 г., или действията, обективирани в писмото от ДНСК с изх. № БС-938-02-527/31.05.2016 г.

Жалбоподателят Р.: Обжалвам заповедта за премахване на сградата. Сградата е много стара и считам, че заповедта е незаконосъобразна.

 

С оглед така уточнения предмет на оспорване настоящият съдебен състав намира, че жалбата е процесуално недопустима като просрочена, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено. В представената административна преписка е приложен екземпляр от оспорената от жалбоподателя Заповед № ДК 02-ЮИР-17/27.07.2015 г. Към преписката е приложено и известие за доставяне (лист 46 от делото), от което известие се установява, че процесната заповед е получена лично от жалбоподателя на дата 03.08.2015 г.

Съгласно чл. 149, ал.1 от АПК административни актове могат да се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им. В настоящия случай, видно от доказателствата по делото, процесната заповед е съобщена на жалбоподателя на 03.08.2015 г. и 14-дневния срок за нейното оспорване е изтекъл на 17.08.2015 г. Сезиращата съдът жалба е депозирана пред административния орган на 09.06.2016 г., т.е. в период значително надвишаващ 14-дневния срок за нейното оспорване.

В нормата на чл. 159, т.5 от АПК е указано, че жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано досъдебно производство, то то се прекратява, когато е просрочено. В настоящия случай от изложената по-горе фактическа обстановка безусловно се установи, че оспорването е просрочено, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане  жалбата на М. А.Р. против Заповед № ДК-02-ЮИР-17/27.07.2015 г. на Началника на РДНСК- ЮИР като процесуално недопустима поради просрочие.

Прекратява производството по административно дело № 1189 по описа за 2016 г. на Административен съд – Бургас.

Настоящето определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес, пред Върховен административен съд.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,19  часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: