ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 09.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети септември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1189 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ И.Т.Г. и Н.К.Г., редовно уведомени, се явяват лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр.Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.И.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Г, която представя пълномощно.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Да се даде ход на делото.

         Адв.Г: Нямам възражение по хода на делото. 

        

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Поддържаме  подадената жалба до съда.

         Освен това, което е представил административния орган, други доказателства няма да сочим.

         Описал съм в жалбата каквото сме имали да кажем. Продължаваме да твърдим, че нотариалният акт на Т. Д. Г., (който е баща на заинтересованата страна Т.И.Т.),  който се явява продавач на имота, смятам че този нотариален акт е нелегитимен и смятам, че те не са собственици. Оттам вече оспорваме, че и заинтересованата страна Т.И.Т. също не е собственик на този имот. Какво имам предвид, като казвам, че е нелегитимен нотариалния акт: При издаването на нотариалния акт Т. Д.Г. трябва да представи удостоверение от Банката за държавни дългове, че е изплатил дълга си към държавата. Той представя пет броя удостоверения, от които две удостоверение са без номер и без дата на банката и съдебен изпълнител, което съм описал подробно в жалбата.

         Освен това, те не зачитат решението на Административен съд-гр.Бургас № 217 от 2010г., в което се казва категорично, че съгласно протокол на Поземлена комисия-Бургас от 1993г. реституцията е завършила. Никакви предпоставки за обезщетение на Т.. Решението е обжалвано и е влязло в сила.

         Освен това, указанията, които са дадени от министъра на земеделието на Т., че в близко време ще бъде изработен нов план на новообразуваните имоти, тези имоти ще бъдат предложени на собствениците и ако някой от тях не ги закупи, тогава ще бъдат предложени на старите собственици.

         Държим заповедта да бъде отменена.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Споделям напълно изложеното от жалбоподателя Г..

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Жалбата не е основателна.

         Адв.Г: Считам жалбата за неоснователна, а обжалваният административен акт за правилен и законосъобразен.

         Представям писмено становище, в което излагам подробно в какво се изразяват обстоятелствата, поради които същата е неоснователна. Моля да приемете същото, както и да приемете препис от постановеното по материалноправен спор съдебно решение, което е влязло в сила и вписано в имотния регистър.

         Представям препис за жалбоподателите.

         Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представеният в днешно съдебно заседание от адв.Г. съдебен акт, представляващ Решение от 21.08.2012г. на Бургаски районен съд, постановено по гражданско дело № 2482 от 2010г. по описа на този съд.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Моля да постановите решение, с което да отмените оспорваната от нас заповед, като съобразите изявлението записано по-горе в протокола.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.: Поддържам казаното от жалбоподателя Г..

Адв.Г: Моля да оставите жалбата без уважение и присъдите на доверителя ми направените по делото съдебно-деловодни разноски, за което представям нарочна молба и списък на направените разноски.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: