ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 146    Година  03.02.2009   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на двадесет и седми януари две хиляди и девета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д. дело номер 1189 по описа за   2007  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалби на Д.Д. *** и С.Я.З. ***  против одобрения със заповед № РД-09-68 от 07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м.”Митков мост”, землището на с.Черноморец, общ.Созопол, в частта относно имот № 134. В жалбите се излагат доводи относно неправилното отразяване на ползваните от тях имоти с № 119, 120, 121 и 122 по помощния план, като част от имот № 134, който в регистъра към плана е записан на наследници С.Е.Л.. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържат жалбите, ангажират доказателства и молят за отмяна на заповедта в обжалваната част, и да бъде върната административната преписка на компетентния орган за отразяване в плана на ползваните от тях имотите, съобразно действителната им площ и граници и вписването им като ползватели в регистъра към плана.

Областен управител на област Бургас - редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като недопустима и неоснователна и моли да бъде прекратено производството по делото, евентуално да бъде отхвърлена жалбата.

Заинтересуваните страни С.И.Б. и С.И.Е. ***, оспорват жалбите, като недопустими и неоснователни и молят да бъдат оставени без уважение. 

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

Със заповед РД-09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас, обнародвана в ДВ бр.43/01.06.2007г. на основание § 4к, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ, за местността “Митков мост”, землище село Черноморец, община Созопол, област Бургас. В срока по §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ заповедта е обжалвана от жалбоподателите относно новообразуван имот № 134. В регистъра към плана на новообразуваните имоти имот № 134 с площ от 1482 кв.м. е записан на наследници на С.Е.Л.

В помощния план изработен по реда на §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ е отразен бивш имот № 1296 записан на С.Е. Лефтеров, върху който попадат ползувателски имоти № 119 с площ от 322 кв.м., имот № 120 с площ от 320 кв.м., № 121 с площ от 305 кв.м. и № 122 с площ от 150 кв.м.. Видно от основното заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза имоти № 119 и № 120, в помощния план на зоната са записани на името на С.Я.З., без да е посочено основанието, а по отношение на имоти № 121 и № 122 в регистъра е посочено, че липсва информация за собственика.

В жалбите, които са идентични по съдържание, се твърди, че неправилно двата ползвани имота са разделени на по две части, като не е съобразно фактическото им ползване, както и че лицето записано като собственик не удостоверява с надлежни документи правото си на собственост.

По допустимостта на производството:

Съгласно чл. 28, ал. 4 ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал. 7 и при условията на § 4а, 4б и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. Данните за собствеността на новообразуваните имоти се записват в регистър на имотите, който е неразделна част от плана на новообразуваните имоти. Право да обжалват заповедта имат три категории лица, чийто имоти се нанасят в плана на новообразуваните имоти, а именно: 1. ползватели, на които правото на ползване се е трансформирало в право на собственост чрез заплащане цената на земята; 2. бивши собственици на имотите или техните наследници, с признато или възстановено от поземлена комисия /общинска служба по земеделие и гори/ право на собственост върху земеделска земя, попадаща в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и 3. настоящи собственици, които се легитимират като такива с надлежен документ за собственост - като преобретатели от първите две категории, или на самостоятелно основание като собственици на имоти, които никога не са били внасяни или включвани в ТКЗС, ДЗС и други, образувани въз основа на тях селскостопански организации.

С удостоверение  № 421/02.12.1983г. (л.5 от делото) Общински народен съвет – Созопол в изпълнение на 11ПМС/02.03.1982г. е предоставил право на използуване на земя в размер на 0,687 дка, в землището на с.Черноморец, м.”Митков мост” на Д.Д.Д.. Посредством основното заключение по ангажираната съдебно-техническа експертиза (л.191-194 от делото) се установява, че имот № 121 и № 122 по помощния план на място са оградени като едни имот и не са запазени,като новообразувани. Жалбоподателката, въпреки неколкократните указания на съда не ангажира доказателства, посредством които би могло да се установи, че попада в някоя от посочените по-горе три категории лица, на които закона предоставя правото да обжалват одобрения план на новообразуваните имоти за местността. Тя  безспорно не твърди и не може да докаже право на собственост по отношение на имота, а предоставеното и право на ползване не се е трансформирало и не би могло да се трансформира в право на собственост, с оглед липсата на подадена съответна  молба в законоустановените срокове, видно от писмо изх.№ 11-03-193/20.11.2008г. на община Созопол (л.229 от делото). Ето защо, Д.Д. не притежават активна процесуална легитимация да обжалват заповедта на областния управител и жалбата и се явява недопустима.

Така изложеното се отнася и до жалбата на С.Я.З. (л.22-23 от делото), на който с удостоверение № 419/04.11.1983г. (л.28 от делото) Общински народен съвет – Созопол в изпълнение на 11ПМС/02.03.1982г. е предоставил право на използуване на земя в размер на 0,674 дка, в землището на с.Черноморец, м.”Митков мост”, представляваща имот № 119 и № 120 по помощния план. Жалбоподателя, въпреки неколкократните указания на съда не ангажира доказателства, посредством които би могло да се установи, че попада в някоя от посочените по-горе три категории лица, на които закона предоставя правото да обжалват одобрения план на новообразуваните имоти за местността. Той не твърди и не може да докаже право на собственост по отношение на имота, а предоставеното му право на ползване не се е трансформирало и не би могло да се трансформира в право на собственост, с оглед липсата на подадена съответна  молба в законоустановените срокове. Ето защо, той не притежават активна процесуална легитимация да обжалват заповедта на областния управител и жалбата му се явява недопустима.

Наличието на активна процесуална легитимация е абсолютна процесуална предпоставка за да бъде разгледана една жалба по същество. За нея съдът е длъжен да следи служебно и ако констатира липсата и е длъжен да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството по делото. 

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че определението за даване ход на делото по същество следва да бъде отменено, жалбите да бъдат оставени без разглеждане като процесуално недопустими, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д. *** против одобрения със заповед № РД-09-68 от 07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м.”Митков мост”, землището на с.Черноморец, общ.Созопол, в частта относно имот № 134.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Я.З. ***  против одобрения със заповед № РД-09-68 от 07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м.”Митков мост”, землището на с.Черноморец, общ.Созопол, в частта относно имот № 134

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1189 по описа за 2007г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: