ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 27.01                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­    Х-ти  административен  състав       

 

На двадесет и седми януари                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

                                                   

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно  дело номер 1189  по описа за    2007 година.                                                         

          На именното повикване в  11.40   часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ  С.Я.З. и Д.Д.Д., редовно уведомени, не се явяват, за тях адв. Д., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ц., с пълномощно по делото.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.И.Б. се явява лично, а  С.И.Е., редовно уведомени не се явява. За двамата се явява адв. Б., с пълномощно по делото.

          Явява се вещото лице М.Г., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза, което е в срока по чл. 157, ал. 1 от ГПК/ отм./ във връзка с § 2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК.

         

СТРАНИТЕ:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

          

Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице, което е със снета самоличност от предходно съдебно заседание.

 

           

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

На въпроси на адв. Д.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В частта, която е извън плана на новообразуваните имоти, т.е. в картата на възстановената собственост се намират тези възстановени от ОСЗГ Созопол 1 955 кв.м. Останалата невъзстановена част от имота част попада върху съществуващ път и зоната по § 4.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме, заключението на вещото лице.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 150 лева, платими от внесения депозит.

 

Адв. Д: С оглед даденото допълнително заключение от вещото лице, че  с плана на новообразуваните имоти се засяга съществуващ път, който обслужва имотите на моите доверители, считам, че този път е общинска собственост, поради което следва да се конституира като страна в процеса Община Созопол, която да изрази становище. По чл. 18 няма такова решение, което да определя територията на зоната.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Ц: Предоставям на съда по направеното исакне.

 

Адв. Б: Считам искането на процесуалния представител на жалбоподателите за неоснователно, като още изначално считам жалбата за недопустима. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът  по така направеното искане на адв. Д. – процесуален представител на жалбоподателите, счита същото за неоснователно, тъй като предмет на обжалване е одобрения план на новообразуваните имоти в частта му относно имоти пл.№ № 119, 120, 121 и 122, а в частта относно предвидения с него път не е налице жалба и същия не е предмет на настоящото производство. Ето защо, Община Созопол не се явява заинтересована страна в производството и не следва да бъде конституирана като такава.

 

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без уважение искането на адв. Д. за конституиране на Община Созопол като страна в настоящото производство.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

        

ДАВА думата по същество:

        

Адв. Д: Моля да постановите решение, с което да отмените заповедта на областен управител на област Бургас, в обжалваната и част, по съображения изложени в жалбата депозирана пред Административен съд – гр. Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц: Моля да оставите жалбата без разглеждане като недопустима и прекратите производството по делото. Жалбата е недопустима,  поради липса на правен интерес от обжалване, тъй като жалбоподателите  не се легитимират като собственици на процесния имот, нито представят доказателства за трансформиране право на ползване в право на собственост по надлежния законов ред. Ако  приемате, че жалбата е допустима, моля да я отхвърлите като неоснователна. Жалбоподателите претендират да бъдат записани в плана на новообразуваните имоти като ползватели. Това искане не може да бъде изпълнено, тъй като в него се записват само собствениците.

 

Адв. Б: Моля да оставите без уважение жалбата.  Присъединявам се изцяло от казаното на процесуалния представител на областен управител на област Бургас.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА Б.: Моля, да не бъде уважена жалбата. Искам да  ни бъде възстановена остатъка от собствеността. През 2005 година нямаше нищо там.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: