ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 11.07                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на единадесети юли                                    две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: ДЕЯН П.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1188 по описа за 2018 година.                 

          На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  С.П.П., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно от днес .

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор П..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№7775/09.07.2018г. от процесуалния представител на ищеца адвокат К., с която не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие, изразява  становище по исковата молба и по съществото на спора. С молбата се иска присъждане на разноските по делото, като са приложени договор за правна защита и съдействие, ведно с пълномощно и списък на разноските.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

         

  Производството е образувано по искова молба на С.П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Община Бургас за изплащане на обезщетение в размер на 300 лева, представляващи имуществени вреди от заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 27/2018г. на Районен съдБургас, с решението по което е отменен неприсъствен фиш №0019877/12.09.2017 г.. Претендира се и законна лихва върху тази сума, считано от 23.02.2018г. до окончателното изплащане, както и направените в настоящото производство разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

ИЗИСКАНО е и е ПРИЛОЖЕНО по делото НАХД№27/2018г. по описа на Районен съд Бургас.

 

Не е  ПОСТЪПИЛ отговор от ответника по исковата молба.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия

               

ЮРИСКОНСУЛТ Р.:  Оспорваме исковата молба. Нямам възражение по доклада. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

           

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам искания по доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба, писмени доказателства, както и тези представени с молба вх.№7775/09.07.2018г., а именно договор за правна защита и съдействие и пълномощно, ведно със списък на разноските.

 

ПРИЛАГА по делото НАХД №27/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите предявения иск. Считам, че определеното възнаграждение и исковата претенция са неоснователни, тъй като размерът на адвокатското възнаграждение е прекомерно висок.  Независимо от това, че няма още уредба за неприсъствените фишове, но съобразявайки Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения, където чл.18, ал.1 повелява, че за изготвяне на жалбата по оспорване на наказателно постановление без процесуално представителство,  възнагражденията да се определят по правилата на чл.7, ал.2 на базата на половината на размера на санкцията, съответно обезщетението да не е по - малко от 50 лева. Запознавайки се с протокол от съдебно заседание  от 31.01.2018  по НАХД № 27/2017г., адвокатът - процесуален представител на жалбоподателя не е присъствал, поради което Ви моля да съобразите неприсъствието на процесуален представител  с Наредбата за  минималните адвокатски възнаграждения.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявеният иск е основателен и като такъв следва да бъде уважен. От доказателствата по делото е видно, че срещу ищеца е бил издаден фиш, с който му  е била наложена административно наказание глоба в размер на 50 лева като в последствие този фиш  е бил отменен, с влязло в сила съдебно решение. По своите правни последици фишът е приравнен на наказателно постановление, а съгласно тълкувателно решение №1 от 2017 г. при обжалване на НП  и последваща отмяна, направените в хода на съд производство  разноски за адвокатско възнаграждение подлежат на последващо възстановяване. Ето защо считам, че претенцията следва да бъде уважена.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: