ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1188 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.С.Р. се явява лично.

За ответника- Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Т.С.Р. против АУЗД №АУ000253/15.01.2015г. на гл.експерт в отдел „Контрол и принудително събиране“ към дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, потвърдено с решение № 94-01-9710/1/26.03.2015г. на директора на дирекция „МПДТР“ при община Бургас.

Делото е висящо за втори път пред Административен съд- Бургас, след като с решение № 6819/07.06.2016г., постановено по адм.д.№ 13621/2015г на ВАС, е отменено постановеното по спора решение № 1337/16.09.2015г. на АСБ и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

По делото са постъпили доказателства по опис, съобразно указанията  на съда, дадени с разпореждане от 15.06.2016г. във връзка с отменителното решение на ВАС.

Постъпило е писмено становище от жалбоподателя Р..

 

Жалбоподателят Р.: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат доказателствата и разясненията, които сме представили с писмо от 20.06.2016г., като искам да обърна внимание на две обстоятелства: Първото е, че с придружителното писмо са представени съобщения за отстраняване на нередовности по декларацията, които при разглеждането на първоначалните дела не са били представени поради факта, че органът по приходите не е спазвал процедурата по ДОПК, съгласно която трябва да предаде по опис преписката на решаващия орган. Така за него и за процесуалния представител се е наложило да узнае по-късно за съществуването на тези съобщения, които имат чувствително значение за правния изход на делото. Второто, на което обръщам внимание е, че в писмото се съдържат подробни разяснения как е формирано задължението в обжалвания акт. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към писмото на община Бургас, дирекция „МПДТР“, с вх.№6376/20.06.2016г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Жалбоподателят Р.: Първо за помещението - още в първото дело не е ясно какво иска да каже съдията, помещението е общо 120кв. и е на трима наследници, няма преградни стени, нищо няма. Аз пиша в декларацията, че притежавам 1/3 за мен и съпругата ми, а в решението има една реплика, къде са другите 2/3. Ами те са на брат ми и на сестра ми. Аз бих поставил под въпрос първото нещо, което е, че на всички други съсобственици данъците са определени на база нежилищна площ, както е в действителност. Актът е съставен след като мина проверка от Общината и от там се вижда, че е нежилищна площ. Представил съм много документи, че той, имотът е като нежилищна площ. Трябва да отбележа, че тази, русенската фирма, е изключително коректна, тя не закъсняваше с наемите по договорите. Много коректна фирма е, за да се съмняваме в тяхната дейност, фирмата беше не търговска, а производствена. Второто е, че аз от името и на другите съсобственици подписвам и получавам наема и той се разпределя с останалите съсобственици. Само голословни твърдения са на общината за тази декларация. Аз имам коригираща декларация, която показва всичко. Нито едно твърдение на общината няма, че то се ползва като магазин, а вменяват на мен твърденията, че трябва да доказвам, че не е магазин.

Юрисконсулт М.: Уважаема госпожо съдия, основен въпрос по делото е как правилно да се формира данъчната оценка - с коефициент за магазин или с коефициент за офис. За това искам да кажа, че на първо място е обжалване на АУЗД или задължението, в т.ч. и данъчната оценка е изчислена на база данни от собственоръчно подадена декларация от жалбоподателя. В този смисъл лицето е длъжно да посочи всички обстоятелства имащи значение за изчисляване на вземането. Противно на това, първоначално задълженото лице е подало декларация през 1998г., в същата не е посочил, че помещението се ползва като офис. По същия начин е процедирано и с последващата декларация от 27.06.2014г., т.е. отново няма декларирани данни, че имотът се ползва като офис. Едва с декларация от 28.11.2014г. обстоятелството, че помещението ще се ползва като офис е заявено, в резултат на което е инициирана проверка и по делото има приложен съответния протокол с резултата от тази проверка. На осн. чл.14, ал.3 и 4 от ЗМДТ при промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, задължените лица уведомяват общината по реда и сроковете по ал.1. Вярно е, че данъчните задължения са законоустановени по размер, но ако се приеме, че задължението следва да се преизчисли като за офис, то това би значило, че лицето ще почерпи благоприятни за него последици заради собственото си виновно поведение, а именно, че в законовия срок не е подадена коригираща декларация. Такива са и процесуалните норми – визирам чл.104, ал.3 от ДОПК. Отделно от това искам да направя малък коментар на приложените служебни бележки от процесното дружество. Първо - както бележките, така и договорите са без достоверна дата, те са частни документи, не ангажират никой, а освен това в тях е записано, че част от помещението се ползва за офис, а останалата част се ползва за направа на тенти и други поръчки. Искам да добавя, че фактите, за които свидетелстват тези „документи“ по принцип се изключват от другите материали по делото вкл. и от изявлението на жалбоподателя в жалбата от 23 ноември, в която жалбоподателя сам е заявил, че помещението въобще не се е ползвало. За това моля да потвърдите обжалвания акт.

РЕПЛИКА на жалбоподателя Р.: Аз бях повикан в данъчното за корекцията на конструкцията. По принцип обжалвам акта по законоустановения ред и искам да почерпя последиците от това.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: