О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1106             Година 09.06.2011            град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на девети юни две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 1188 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на „Тера трейдинг” ЕООД, гр.***, представлявано от управителя Д.К.У. против ревизионен акт № 02-00-1001578/23.02.2011г. и решение № РД-10-143/12.05.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ”. В жалбата се прави искане да се отменят ревизионния акт и решението в частта им в която на дружеството е отказано признаване правото на данъчен кредит в размер на 11 149 лева, по издадени от „МУ-Рихмас” ЕООД две данъчни фактури, с предмет СМР по договор от 26.04.2010г..

Ответникът – Директора на Дирекция „ОУИ”, изразява становище за недопустимост на жалбата, тъй като обжалвания ревизионен акт е отменен с решение № РД-10-143/12.05.2011г. и е върнат на органа по приходите за издаване на нов ревизионен акт по ЗДДС за данъчни периоди м.07.2010г. и м.08.2010г..

Административен съд Бургас, след като прецени твърденията на страните и приложените към административната преписка писмени доказателства, намира жалбата за процесуално недопустима по следните съображения:

С ревизионен акт № 02-00-1001578/23.02.2011г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас са установени задължения на „Тера трейдинг” ЕООД, като за м.07.2010г. е отказано правото на данъчен кредит в общ размер на 33 550,81 лева, по данъчни фактури № 7/09.07.2010г. с данъчна основа 27 330,00 лева и ДДС 5 466,00 лева и № 8/12.07.2010г. с данъчна основа 28 415,00 лева и ДДС 5683,00 лева и двете издадени от „МУ-Рихмас” ЕООД и по данъчни фактури № 7/21.07.2010г. на стойност 30 000,00 лева и ДДС 6000,00 лева, № 8/231.07.2010г. на стойност 24 164,40 лева и ДДС 4832,88 лева, № 11/28.07.2010г. на стойност 21 796,51 лева и ДДС 4359,30 лева и № 14/31.07.2010г. на стойност 36 048,16 лева и ДДС 7209,63 лева и четирите издадени от „Полифийлд груп” ЕООД. За м.08.2010г. с ревизионния акт са установени задължения на дружеството, като е отказано правото на данъчен кредит в общ размер на 26 240,00 лева, по данъчни фактури № 38/12.08.2010г. на стойност 67 200,00 лева и ДДС 13 440,00 лева и № 40/15.08.2010г. на стойност 64 000,00 лева и ДДС 12 800,00 лева и двете  издадени от „Полифийлд груп” ЕООД. Ревизионният акт е връчен на 09.03.2011г. на управителя на дружеството и е обжалван в срок с жалба вх.№ ИТ-00-3271/22.03.2011г..

С решение № РД-10-143/12.05.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ” е отменен ревизионния акт, с който са установени задължения на дружеството за м.07.2010г. в размер на главницата 33 550,81 лева и лихва 769,41 лева и за м.08.2010г. в размер на главницата 26 240,00 лева и лихва 1 339,02 лева, като е върната преписката на органа по приходите, издал заповедта за възлагане на ревизията, със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт по ЗДДС за данъчните периоди м.07.2010г. и м.08.2010г.. Решението е връчено на 13.05.2011г. и с жалба вх.№ 04-Т-Ж-120/27.05.2011г. е обжалван ревизионния акт и решението на Директора на Дирекция „ОУИ”, в частта в която на дружеството е отказано признаване правото на данъчен кредит в размер на 11 149 лева, по издадени от „МУ-Рихмас” ЕООД две данъчни фактури.

Съгласно чл.156, ал.1 от ДОПК ревизионният акт в частта, която не е отменена с решението по чл.155, може да се обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му в 14-дневен срок от получаването на решението. С обжалвания ревизионен акт за м.07.2010г. е отказано правото на данъчен кредит по издадени от „МУ-Рихмас” ЕООД две данъчни фактури в размер на 11 149,00 лева и по издадени от „Полифийлд груп” четири данъчни фактури в размер на 22 401,81 лева, или общо в размер на 33 550,00 лева. С решение № РД-10-143/12.05.2011г. на директора на Д”ОУИ” гр.Бургас е отменен обжалвания ревизионен акт, в частта му в която е установен дължимия от жалбоподателя данък върху добавената стойност за периода м.07.2010г., в размер на главницата 33 550,00 лева и лихва 769,41334,21 лева, като незаконосъобразен и е върната преписката на органа по приходите, издал заповедта за възлагане на ревизията, със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт по ЗДДС за този период.

В случая, след като с решението на Директора на Д”ОУИ” гр.Бургас е отменен изцяло ревизионния акт и е върната преписката за извършване на нова ревизия по ЗДДС за м.07.2010г., не е налице акт, който да подлежи на съдебен контрол и жалбата на „Тера трейдинг” ЕООД е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. В допълнение следва да се има в предвид, че предмет на обжалване на всеки един административен акт е неговия диспозитив, тъй като с него се създават правата и задълженията за адресатите му, а мотивите на акта, като фактически и правни основания послужили за издаването му не подлежат на самостоятелно обжалване.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Тера трейдинг” ЕООД, гр.***, представлявано от управителя Д. К.У. против ревизионен акт № 02-00-1001578/23.02.2011г. и решение № РД-10-143/12.05.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ”.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1188 по описа за 2011година на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: