ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 20.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети януари                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:  В. Ч.                                

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  1188  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  13,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Опус” ООД – гр. Сливен –  редовно призован, не изпраща представител.

Постъпила е молба от процесуалния представител адв. С. Е. за отлагане разглеждането на делото.

Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ” – Бургас – се представлява от юк. Д.

Прокуратурата на Република България се представлява от почитаемия прокурор Ч. от Бургаска окръжна прокуратура.

В залата се явява вещото лице С.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮК. Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и прокурора и като намира, че не са налице предпоставките за отлагане разглеждането на делото, съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден.

Служебната ангажираност на процесуалния представител на жалбоподателя не е основание за отлагане, тъй като лицето, което представлява жалбоподателя е било в състояние да организира защитата на дружеството.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към снемане самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А.   45  години, българка, българска гражданка, с висше образование, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮК. Д.: Имам един уточняващ въпрос:  Вашето заключение се базира единствено и само на счетоводството, така ли да разбирам Вашите констатации?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

ЮК. Д.: Нямам повече въпроси. Оспорвам експертизата. Считам, че тя не е относима към спора. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

СЪДЪТ, като намира, че вещото лице е отговорило изчерпателно  на поставената задача, с оглед нейната формулировка,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит.

 

ЮК. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата. Моля, да се приключи събирането на доказателствата.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество.

 

ЮК. Д.: Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите обжалвания ревизионен акт като законосъобразен. С оглед събраните по делото доказателства се установява, че констатациите, описани в ревизионния акт не са опровергани в хода на съдебното дирене, с оглед на което следва да се приеме, че правилно органът по приходите е увеличил финансовия резултат. Подробни съображения са изложени в решението на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас. Подробни съображения ще изложа и в писмени бележки. Моля, да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение  в размер на 915 лева.

ПРОКУРОРЪТ:  Моля, да оставите жалбата без уважение, като същата е неоснователна и недоказана.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,30  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: