О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2419

гр. Бургас, 17.10.2008 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                        ХII състав

на седемнадесети септември две хиляди и осма година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

Секретар: Й.Б.

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1188 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на Н.Я.Ф. *** срещу Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за одобряване на плана на новообразуваните имоти за местността “Митков мост”, землището на с. Черноморец, община Созопол, област Бургас в частта й относно новообразуван имот № 144.

В жалбата се твърди, че при одобряване на плана на новообразуваните имоти в частта му за новообразуван имот № 144 е допуснато съществено процесуално нарушение, нарушение на материалния закон и несъответствие с целта на закона. Конкретните съображения за незаконосъобразност на заповедта са, че посоченият имот е записан на името на общината, а е следвало да бъде записан на името на жалбоподателката в качеството й на ползвател на имота.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателката поддържа жалбата. Претендира присъждане на разноските за водене на делото.

Процесуалният представител на ответника изразява становище за недопустимост на жалбата поради липса на правен интерес.

За да се произнесе по процесуалната допустимост на жалбата съдът взе предвид следното:

С процесната заповед е одобрен планът на новообразуваните имоти за местността “Митков мост”, землището на с. Черноморец, община Созопол, област Бургас. Същата е оспорена в частта й за новообразуван имот № 144, който е записан в регистъра на имотите към плана на името на община Созопол. Жалбоподателката не  представя удостоверение за ползване на имота. Като част от административната преписка е представена Заповед № 297 от 06.04.2004 г. на кмета на община Созопол, с която е извършен отказ жалбоподателката да придобие правото на собственост върху процесния имот. Същата е обжалвана, като жалбата на Н.Я.Ф. е оставена без разглеждане с определение на Бургаския окръжен съд, постановено по адм. д. № 526/2004 г. В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателката представя заверено копие на искане за отмяна на влязлото в сила и посочено по-горе определение на Бургаския окръжен съд.

Съгласно чл. 147 от Административнопроцесуалния кодекс право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Съгласно чл. 28, ал. 4, изр. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с плана на новообразуваните имоти се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал. 7 и при условията на § 4а, 4б и 4з от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ). Следователно активно легитимирани да подадат жалба срещу заповедта на областния управител, с която се одобрява план на новообразуваните имоти, са само лицата, които доказват собственост върху имот, предмет на заповедта, а именно - бившите ползватели с придобито право на собственост и бившите собственици с възстановено право на собственост. Те са тези, които трябва да бъдат вписани в регистъра на новообразуваните имоти, поради което за тях съществува пряк и непосредствен правен интерес да обжалват заповедта, ако някое друго лице, вместо тях е вписано за собственик на имота. В случая са налице категорични доказателства, че към момента на издаване на оспорената заповед жалбоподателката е била бивш ползвател, чието право на ползване не е било трансформирано в право на собственост в хипотезите на § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ. Налице е влязъл в сила административен акт, с който е направен изричен отказ жалбоподателката да придобие правото на собственост върху процесния имот. По изложените съображения, жалбоподателката не е от кръга на активно легитимираните лица, поради което жалбата й е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство – прекратено.

За жалбоподателката съществува правна възможност, ако по надлежен ред установи придобиването на право на собственост върху ползвания от нея имот да поиска на основание § 4к, ал. 8 от ПЗР от ЗСПЗЗ изменение на плана на новообразуваните имоти.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК Административен съд-Бургас, ХІІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 17.09.2008 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Я.Ф. *** срещу Заповед № РД-09-68/07.05.2007 г. на областния управител на област Бургас за одобряване на плана на новообразуваните имоти за местността “Митков мост”, землището на с. Черноморец, община Созопол, област Бургас в частта й относно новообразуван имот № 144.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1188/2007 г. по описа на Административен съд-Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

                                                                                  СЪДИЯ: