ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.07.                                                                          град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На пети юли                                               две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1186 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,10 часа се явиха:

Жалбоподателят З.А.И. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. В., с представено по делото пълномощно.

За ответника – кмет на Община Руен - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на З.А.И., с адрес: *** против Заповед № РД-08-647/16.07.2015 г. на кмета на община Руен.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. В.: Поддържам жалбата, като правя едно уточнение, че на страница № 2 от същата името на служителя в Община Руен М.Р.М. следва да се чете М.Р.. Представям и моля да приемете писмо от кмета на Община Руен до бащата на жалбоподателката относно искането й за закупуване на процесния имот и молба, в която съм направила доказателствени искания в писмен вид.

 

Въпрос на съда към жалбоподателката: Участвала ли сте в проведения търг?

 

жалбоподателката: Не, не съм участвала в търга.

 

Съдът намира, че предвид обстоятелството, че в настоящето производство се обжалва № РД-08-647/16.07.2015 г. на кмета на община Руен, с която е определена К.И.И.за спечелил търга, проведен на 07.07.2015 г. за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост, находяща се в с. Каравельово, местността „ Бююк сърт“, представляваща имот с идентификатор 031029, с площ от 6,816 дка, VI категория и начин на трайно ползване – изоставена нива намира, че като заинтересована страна в производството следва да бъде конституирана К.И.И..

Ето защо и на основание чл.154, ал. 1 апк, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Конституира като заинтересована страна в производството К.И.И.***, на която да се изпрати препис от жалбата с указание за възможността да представи писмени доказателства и становище по същата, в 14-дневен срок от уведомяването.

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка  писмени доказателства.

Задължава кмета на Община Руен да представи надлежно заверена действащата към датата на извършване на търга Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Руен; писмени доказателства, с които да удостовери, че търгът е бил публично обявен и всички подадени от жалбоподателката заявления за периода 01.01.2013 г. до настоящия момент, в които е отправила искания до Община Руен за закупуване на процесния недвижим имот, в 14-дневен срок от уведомяването.

По останалите доказателствени искания съдът ще се произнесе след постъпване на писмените доказателства, които кметът на Община Руен следва да представи.

Не приключва събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.10.2017 г. от   11,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Да се уведоми новоконституираната заинтересована страна.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: