Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1367                     от  09.07.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1185 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) София, представлявана от пълномощник на нейния председател, против Решение № 364/23.03.2018 г., постановено по НАХД № 620/2018 г. по описа на Районен съд ****, с което е отменено Наказателно постановление № 11-01-337/15.01.2018 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на П.С.Ч. с ЕГН ********** с адрес *** с настояща месторабота Община **** на длъжност Заместник-кмет за извършено нарушение на чл. 8, ал. 1 ал. 5 от Закона за обществените поръчки (отм.) и на основание чл. 129, ал. 1, предл. 1 от ЗОП (отм.) е наложено наказание глоба в размер на 3000 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора не се представлява.

Ответникът по касация – П.С.Ч. с ЕГН ********** с адрес ***, чрез процесуалния си представител – адв. Д.Д. ***, оспорва касационната жалба, като заявява твърдение, че оспорения съдебен акт е правилен и законосъобразен, поради което формулира искане за оставянето му в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – **** дава заключение за основателност на касационната жалба по мотивите, изложени в нея.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на П.С.Ч. против Наказателно постановление № 11-01-337/15.01.2018 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на касатора за извършено нарушение на чл. 8, ал. 1 ал. 5 от Закона за обществените поръчки (отм.) и на основание чл. 129, ал. 1, предл. 1 от ЗОП (отм.) е наложено наказание глоба в размер на 3000 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на районния съд е отменил наказателното постановление като е приел, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, което изначално е опорочило производството. Като такова е посочено обстоятелството, че както АУАН, така и НП са съставени против П.Ч., докато договора и процесното допълнително споразумение към него са сключени от името на Община *****, която се явява възложител и чиято административнонаказателна отговорност е следвало да се ангажира.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. Фактите по делото съдът е установил посредством събраните писмени доказателства и депозираните показания от длъжностните лица по установяване на нарушението, които е кредитирал изцяло, като последователни, логични и непротиворечиви, кореспондиращи напълно със събрания по делото доказателствен материал.

Административнонаказателната отговорност на П.С.Ч. е ангажирана за това, че на 15.10.2015 год. в гр. **** е сключила с „Про Васте плюс“ ООД допълнително споразумение към договор № 8-261/20.05.2015 год., с което е възложила на дружеството дейности по приемане, сепариране, рециклиране, оползотворяване и предаване за обезвреждане на всички видове отпадъци по смисъла на ЗУО и връщане на остатъците от преработения отпадък за депониране, без да е провела процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на ЗОП, в което, в качеството си на упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № 8-Z-1319/18.09.2015 год. на Кмета на Община **** е нарушила разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗОП (отм.).

Анализът на текста на наказателното постановление обосновава правилния и законосъобразен извод на Районен съд Бургас, съгласно който, административнонаказващия орган необосновано и неправилно е определил субекта на административното нарушение. В настоящия случай, с оглед датата на извършване на твърдяното административно нарушение – 15.10.2015 год., относими са разпоредбите на отменения ЗОП, в чл. 7 от който са определени възложителите на обществени поръчки. Административнонаказващия орган, е приел, че П.С.Ч. – заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на Община **** е административнонаказателно отговорния субект, който следва да бъде санкциониран. Настоящата инстанция намира, че така формирания извод е неправилен. Правилно и обосновано първоинстанционния районен съд е посочил, че в случая, както от договора за възлагане, така и от допълнителното споразумение към него, за подписването на което е санкционирана Ч., като възложител е посочена Община ****.

Предвид така заявените доводи и аргументи, решението на районния съд се явява валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 364/23.03.2018 г., постановено по НАХД № 620/2018 г. по описа на Районен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.