О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1068                   от  14.05.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1184 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 188 от ЗДДС, във вр. с чл. 166, ал. 3 от АПК.

Образувано е по жалба от „ФЕЙС БИ“ ЕООД с ЕИК 2006000890, представлявано от управителя Б.А.Ч. с адрес за призовки и съобщения гр. *** против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-140-0269367/08.05.2018 год. на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас. Със заповедта, чието предварително изпълнение се оспорва е разпоредена принудителна административна мярка (ПАМ) – запечатване на търговски обект – бърза закуска, находяща се в гр. ***, стопанисван от „ФЕЙС БИ“ ЕООД с ЕИК 2006000890 и забрана за достъп до него за срок от 12 (дванадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. В сезиращата съда жалба е заявено, че заповедна за налагане на ПАМ е незаконосъобразна, тъй като, към момента на нейното постановяване все още не е издаден акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление, т.е. все още не е образувано административнонаказателно производство. Заявено е също, че допускайки предварителното изпълнение на заповедта, административния орган лишава жалбоподателя от възможността, регламентирана в чл. 187, ал. 4 от ЗДДС. Твърди се също, че липсват мотиви относно срока на ПАМ. По отношение на допуснатото предварително изпълнение, в жалбата са развити доводи, съгласно които органа не е изложил конкретни мотиви относно необходимостта от допускане на предварителното изпълнение, като вписаните такива по своята същност са бланкетни и не покриват изискването административния орган да мотивира необходимостта от предварително изпълнение на административния акт. В жалбата са заявени и конкретни твърдения относно извършената проверка. В заключение е формулирано искане за отмяна на разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на заповедта.

При разглеждане на жалбата с формулирано искане за спиране на предварителното изпълнение и като съобрази разпоредбите на закона, съдът намира същата за неоснователна, по следните съображения: 

Със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-140-0269367/08.05.2018 год., предвид твърдяно нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. на МФ, Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас е разпоредил спрямо „ФЕЙС - БИ“ ЕООД налагане на ПАМ – запечатване на търговски обект – бърза закуска, находяща се в гр. ***, стопанисван от „ФЕЙС БИ“ ЕООД с ЕИК 2006000890 и забрана за достъп до него за срок от 12 (дванадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. От приложения по делото Протокол за извършена проверка (ПИП) сер. АА № 0269367/03.05.2018 год. се установява, че на 03.05.2018 год. в 16.20 часа е извършена оперативна проверка на търговския обект, при която е извършена контролна покупка на 1 брой минерална вода „Девин“ на стойност 0,80 лева от В.Т. – инспектор по приходите в ЦУ на НАП, ГДФК, отдел „ОД-Бургас“, сектор „ОД-Бургас“ в 16.00 часа, за която покупка не е издаден фискален бон от наличното фискално устройство, модел „Елтрейд А300 SKL“ с ИН на ФУ ED 23325 и ИН на ФП 44261687. Покупката е била заплатена с монета от 1,00 лв. и е върнато ресто от 0,20 лв. Плащането е било прието от Б.А.Ч., в качеството му на управител на търговския обект. След легитимиране на органите по приходите е извършено и засичане на касовата наличност, като е отпечатан дневен Х отчет с № 8600/03.05.2018 год. на обща стойност 0,90 лв. Попълнен е опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката от Б.А.Ч., в качеството му на управител на търговския обект, като общата стойност на наличните пари е 127,80 лв. В тази връзка, контролните органи са констатирали разлика между разчетената от фискалното устройство наличност и фактическата наличност в касата, като е установена положителна разлика в размер на 126,10 лв. Установено е, че фискалното устройство притежава функцията „служебно въведени“ и „служебно изведени“ суми. Посочено е, че за установените факти и обстоятелства е съставен Протокол за извършена проверка, сер. АА № 0269367/03.05.2018 год. Във връзка с така установената фактическа обстановка, контролните органи са приели, че дружеството „ФЕЙС – БИ“ ЕООД не е спазило реда и начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба, което деяние изпълва състава на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС. Прието е също, че е нарушен чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год.

Като правно основание за постановяване на оспорената заповед, административния орган е посочил нарушаване на разпоредбите на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. на МФ. В оспорената заповед са развити и мотиви относно продължителността на срока на наложената ПАМ, във връзка с които и на основание чл. 188 е включено и разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ. Изрично е разпоредено предварително изпълнение на наложената ПАМ на основание чл. 188 от ЗДДС, във вр. с чл. 60, ал. 1 от АПК, като в подкрепа на това, административния орган е развил мотиви. В заключителната част на заповедта е указано, че разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва в 3 дневен срок от връчването й, чрез органа, наложил мярката пред Административен съд гр. Бургас, на основание чл. 60, ал. 4 от АПК. 

Съгласно чл. 188 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл. 186, ал. 1 подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК. В нормата на чл. 60, ал. 1 от АПК е оказана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. С оглед цитираната правна регламентация, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

Видно от оспорената заповед, административният орган е приел, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверявания търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализирания от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Прието е също, че констатираното нарушение „неиздаване на касов бон или надлежен заместващ документ“ обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес, както за държавата, така и за обществото. В този смисъл е обосновано твърдението, че с конкретното предварително изпълнение се осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Установяването на укрити приходи от продажби, до което ще се стигне, когато не се издават касови бележки за документиране на продажбите, попада в хипотезата „трудно поправима вреда“ по чл. 60, ал. 1, предл. 4 от АПК. Посочено е също, че разпореждането за допускане на предварително изпълнение е съобразено и с характера и целта на наложената ПАМ, а именно – преустановителен и превантивен характер с цел предотвратяване укриването на приходи и отклонение от данъчното облагане. Именно с оглед на това и отлагането на ПАМ във времето би попречило за постигане на посочените цели. Обстоятелството, че търговеца не е издал фискален бон при продажба в проверявания обект в деня на извършената проверка, препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, което от своя страна води до ощетяване на фиска. Превенцията срещу този нежелан резултат за фиска, а от там и за държавата и обществото е именно разпореждането за предварително изпълнение на ПАМ.

В подкрепа на така формулираните мотиви за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, административния орган се е позовал и на конкретни фактически основания за това – извършена контролна покупка, за която не е издаден фискален бон от наличното в обекта фискално устройство; наличието на положителна разлика между фискалната наличност и фактическата такава в размер на 126,10 лева, т.е. при налични в касата 127,80 лева, фискализирания оборот е едва 0,90 лв. или приблизително 99 % неотчетени приходи; обстоятелството, че задълженото лице не е регистрирано по ЗДДС; средно дневните обороти варират между 11,00 лв. и 70,00 лв., т.е. същите са изключително ниски, предвид вида на дейността, местоположението на обекта, работното време, цените на предлаганите стоки и надценката за този бранш; установеното нарушение не е за първи път за задълженото лице – за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. е издадено Наказателно постановление № 1226/30.06.2016 год., но въпреки реализираната административнонаказателна отговорност, търговеца продължава да не зачита данъчното законодателство.

В сезиращата съда жалба е оспорено разпореждането, с което на основание чл. 188 от ЗДДС, във връзка с чл. 60 от АПК е допуснато предварително изпълнение на постановената заповед за налагане на ПАМ. Във връзка с така формулираното оспорване, настоящия съдебен състав намира същото за неоснователно по следните съображения:

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със Заповед № ЗЦУ-1657/29.12.2016 г. на Изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. Съдът намира за неоснователни доводите на жалбоподателя за допусната необоснованост не предварителното изпълнение. На първо място, съда намира за изцяло ирелевантни заявените в жалбата възражения относно обстоятелството, че заповедта за налагане на ПАМ е постановена преди да е образувано административнонаказателно производство и преди издаване на наказателно постановление. Така заявеното твърдение не отговаря на истината, доколкото в изпратената административна преписка е приложен АУАН № F384329/14.05.2018 год. На следващото място, постановяването на заповед за налагане на ПАМ по реда на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС не е обвързано със съставянето на АУАН, издаването на НП или въобще от административнонаказателното производство. Съгласно посочената правна норма, принудителната административна мярка, запечатване на търговски обект се прилага спрямо лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба. В този смисъл, постановяването на ПАМ не е поставено в зависимост от съставянето на АУАН или издаване на НП, поради което, изложените в жалбата пространни възражения в този смисъл са изцяло неотносими към оспорването.

Съда намира за неоснователни и заявените твърдения за липса на конкретни мотиви, обосноваващи необходимостта от постановяване на разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ. В изложените от административния орган мотиви се съдържат достатъчно конкретни факти, относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение на заповедта. Направени са констатации относно конкретния търговски обект и по отношение на конкретния търговец – относно конкретното нарушение, относно неотчетените за деня, до момента на проверката приходи, посочени са конкретни данни за изключително ниските средно-дневни обороти и годишни финансови резултати, посочено е и наличието на предходно извършено от търговеца нарушение, санкционирано с издадено НП. Допускането на предварително изпълнение е обосновано с невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти, предвид установеното неспазване на реда за отчитане на продажбите. Отбелязано е, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Факта на нарушението – неиздаването на касов бон за процесната продажба, се установява и от представения като доказателство протокол за извършена проверка, дневен финансов отчет, опис на паричните средства и НП № 1226/30.06.2016 год., като следва да се има предвид, че и самия жалбоподател не оспорва тази констатация.

Съдът намира за неоснователни и доводите на жалбоподателя относно невъзможността за прилагане нормата на чл. 187, ал. 4 от ЗДДС, предвид заявеното, че е готов да заплати наложената му глоба, доколкото издаването на заповедта и на разпореждането за предварителното и́ изпълнение не е предпоставено от издаване на акт и наказателно постановление. Принудителната административна мярка запечатване на обект се налага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, при наличие на установените в нормата на чл. 186, ал. 1 от ЗДДС материалноправни предпоставки.

Предвид така развитите мотиви, настоящия съдебен състав приема, че в случая са налице изискуемите материалноправни предпоставки за издаване на обжалваното разпореждане. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл. 60 от АПК, в какъвто смисъл са и развитите от административния орган мотиви. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел – да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, следва да се приеме, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. Ето защо съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното и на основание чл. 60 ал. 5 АПК, Административен съд - гр. Бургас, втори състав, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „ФЕЙС БИ“ ЕООД с ЕИК 2006000890, представлявано от управителя Б.А.Ч. с адрес за призовки и съобщения гр. *** против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-140-0269367/08.05.2018 год. на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                           

СЪДИЯ: