ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и пети септември                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1184 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:55часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛИГАЛ СОЛЮШЪНС“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ЛИГАЛ СОЛЮШЪНС“ ООД против Заповед № 786/03.04.2017 г. на Заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионална развитие при Община Бургас, с която е разпоредено на „ЛИГАЛ СОЛЮШНЪС“ ООД да премахне собствения си незаконен строеж: „Преустройство на кухненска ниша и килер в санитарно помещение (баня с тоалетна)“, находящ се в жилище – апартамент, самостоятелен обект с идентификатор 07079.609.210.1.9, на трети етаж в жилищна сграда с идентификатор 07079.609.210.1 в поземлен имот 07079.609.210 по Кадастралната карта на гр. Бургас, УПИ ХІІ-2053, кв. 64 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: *** и да възстанови първоначалното предназначение на санитарното помещение в съответствие с одобрения на 29.03.1955 г. архитектурен проект на сградата, с искане отмяна на оспорената заповедта изцяло като незаконосъобразна.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ Д.: Докладът съответства на претенцията и на фактическите изявления на жалбоподателя.

Поддържам изцяло жалбата. Молим да приемете приложените към нея доказателства, описани в самата жалба, като също така правим допълнително доказателствено искане: Молим да назначите съдебно-техническа строителна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в нарочна молба, която представям, като моля за експерт да бъде назначен архитект, тъй като считам, че за правилния отговор на така поставените въпроси е необходимо архитектурно образование, тъй като касаят законосъобразност на изменение и съответствие на извършени строително-монтажни работи с одобрен архитектурен проект. С оглед на становището на ответната страна и съответно резултатите от експертизата си запазвам правото да направя допълнителни доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Нямам възражения по доклада на съда.

Моля да не се приемат като доказателства по делото приложените архитектурно и конструктивно становища от жалбоподателя, като считам, че те не отразяват вярно и точно действителната обстановка.

Също се придържам към искането на жалбоподателя за назначаване на експертиза и моля за срок, в който да ми бъде дадена възможност да поставя въпроси с нарочна писмена молба.

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документите,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт. ОБЯВЯВА на страните, че относимостта на приложените към жалбата архитектурно и конструктивно становище ще бъде преценена след установяване на всички факти и обстоятелства, обсъдени в крайния съдебен акт.

 

Намира, че следва да уважи искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на поставените от адвокат Д. въпроси в молбата му, представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице, което следва да извърши допуснатата съдебно-техническа експертиза, арх. В.А..

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на ответника възможност да постави допълнителни въпроси към вещото лице в 7-дневен срок, считано от днес, по което искане съдът ще се произнесе в закрито заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2017 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за насрочено съдебно заседание и за изготвяне на заключението след представяне на документ по делото за внесен предварителен депозит за изготвянето му от жалбоподателя.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: