ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и трети април                       две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1184 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛИГАЛ СОЛЮШЪНС“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

Не се явява  свидетелката Д.Ж.В.-М., нередовно призована за днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са върнати две призовки до Д.Ж.В.-М. изпратени на установените постоянен и настоящ адрес на лицето. Видно от отбелязване на разписките в тези две призовки, при търсенето на лицето на регистрирания в Национална база данни „Население“ постоянен адрес е посетен многократно и по информация на съсед лицето е продало жилището преди две години и не живее там. От разписката в призовката до настоящия адрес *** е отбелязано, че адресът посетен двукратно на 21 и 29 март 2018 г., оставени са съобщения, но никой не се отзовава. Отбелязано е от призовкаря, че по сведения на съседи лицето е непознато на адреса.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да ми предоставите срок, в който да формулирам молба по чл. 192 ГПК до ТД на НАП – гр. Бургас за установяване последна месторабота по осигуряване на лицето. Евентуално, също така моля, да ми предоставите възможност да се опитам да намеря контакт с лицето чрез частния съдебен изпълнител, който е осъществил продажбата, за да може да бъде редовно призовано, с оглед поставените въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам по направеното искане.

 

СЪДЪТ намира, че следва да предостави исканата възможност на адвокат Д. предвид невъзможността лицето да бъде призовано на регистрираните постоянен и настоящ адрес, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на адвокат Д. най-късно до следващо съдебно заседание да посочи друг адрес, на който да бъде призована свидетелката или да поиска по реда на чл. 192 от ГПК предоставяне на информация от трето неучастващо по делото лице – ТД на НАП – гр.Бургас за регистрираните трудови договори, съответно последен работодател на свидетелката Д.Ж.В.-М. за призоваването й чрез способа връчване на призовка по месторабота на лицето.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2017 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени съгласно чл.137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: